Statistikdatabasen
Vägarealer i hektar per vägkategori efter region och arealtyp. År 2010 - 2015
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

region

arealtyp Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Ett fåtal vägar har inte kunnat härledas till någon enskild kommun. De saknas därför i kommunindelningen medan de är medräknade i länen och för riket.
Vägområdet utgörs av vägbanan och sidoområden som slänter, diken och säkerhetszoner. Det motsvarar den markyta som behövs för vägen. Även rondellarealen ingår här. Vägområde är kopplat till markanvändningsperspektiv och redovisas därför inte om vägbanan finns i tunnel.
Mark med allmänna och enskilda vägar som normalt sett är farbara med bil, inklusive gågator som stängts av för biltrafik och skogsbilvägar. Till vägarealen hör även vägkanter, dikesrenar och slänter som utgör en integrerad del av vägområdet. Gång- och cykelvägar ingår inte i mark med väg.
arealtyp
vägbana
Vägbanan utgörs av körbana samt eventuell vägren och motsvarar den körbara ytan.
tabellinnehåll
Europa och riksvägar
För kategorierna Europa- och riksvägar, länsvägar samt övriga vägar redovisas vägarealen exklusive tunnelareal.
Länsvägar
För kategorierna Europa- och riksvägar, länsvägar samt övriga vägar redovisas vägarealen exklusive tunnelareal.
Övriga vägar
För kategorierna Europa- och riksvägar, länsvägar samt övriga vägar redovisas vägarealen exklusive tunnelareal.
Totalt exkl tunnel
Totalt exkl tunnel består av summan av arealen för vägar som inte går i tunnel, dvs summan av de tre kategorierna Europa- och riksvägar, länsvägar samt övriga vägar, exklusive tunnelareal.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-02-20
Kontakt
Jerker Moström, SCB
+46 010-479 40 31
jerker.mostrom@scb.se

Enhet
Europa och riksvägar:
hektar
Länsvägar:
hektar
Övriga vägar:
hektar
Totalt exkl tunnel:
hektar
Vägbana i tunnel:
hektar
Referenstid
Europa och riksvägar:
1 januari resp år
Länsvägar:
1 januari resp år
Övriga vägar:
1 januari resp år
Totalt exkl tunnel:
1 januari resp år
Vägbana i tunnel:
1 januari resp år
Datatyp
Europa och riksvägar:
Stock
Länsvägar:
Stock
Övriga vägar:
Stock
Totalt exkl tunnel:
Stock
Vägbana i tunnel:
Stock
Kalenderkorrigerad
Europa och riksvägar:
Nej
Länsvägar:
Nej
Övriga vägar:
Nej
Totalt exkl tunnel:
Nej
Vägbana i tunnel:
Nej
Säsongsrensad
Europa och riksvägar:
Nej
Länsvägar:
Nej
Övriga vägar:
Nej
Totalt exkl tunnel:
Nej
Vägbana i tunnel:
Nej
Skapad datum
2020-10-21
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000002PG