Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Formellt skyddad skogsmark, frivilliga avsättningar, hänsynsytor samt improduktiv skogsmark. År 2018 - 2022

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Karin Hedeklint, SCB
+46 010-479 45 14
Linus Rispling, SCB
+46 010-479 45 69
Ja
2023-06-29
Area i hektar:
hektar
Andel i procent:
procent
Area i hektar:
31 december
Andel i procent:
31 december
Area i hektar:
Stock
Andel i procent:
Stock
Area i hektar:
Nej
Andel i procent:
Nej
Area i hektar:
Nej
Andel i procent:
Nej
SCB
0000021D
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Obligatoriskt
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 5

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Värde saknas anges med '..'. Värden för improduktiv skogsmark har justerats mot de värden som SLU presenterar för respektive år i sin officiella statistik. SCB:s statistik redovisar samma värden som SLU för åren 2018, 2019, 2020. SCB:s värden för år 2021 och 2022 avser SLU:s statistik för år 2020, eftersom senare referensår saknas i SLU:s statistik. Samma värden presenteras för de senaste tre åren, för att få jämförbara värden med de andra tre formerna i statistiken. Värden för hänsynsytor och frivilliga avsättningar revideras kontinuerligt på grund av fortlöpande kvalitetshöjning i metod och indata. I samband med publicering av 2022 års statistik revideras statistik över frivilliga avsättningar för åren 2019, 2010, 2021. Statistik över hänsynsytor revideras för åren 2018, 2019, 2020, 2021.

region

Ovan gränsen för fjällnära skog

Gränsen för fjällnära skog enligt avgränsning av Skogsstyrelsen. Fjällnära skog förekommer i delar av Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Dalarnas län.

Nedan gränsen för fjällnära skog

Gränsen för fjällnära skog enligt avgränsning av Skogsstyrelsen.

Fjällnära regionen

En indelning av Sverige i fem naturgeografiska regioner, anpassade till länsgränserna. Indelningen gjordes i ’Skogsvårdsorganisationens Utvärdering av Skogspolitiken’ (SUS) 2001.
1. Fjällnära region (region 1): Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Dalarnas län ovan den fjällnära gränsen.

Nordboreala regionen

En indelning av Sverige i fem naturgeografiska regioner, anpassade till länsgränserna. Indelningen gjordes i ’Skogsvårdsorganisationens Utvärdering av Skogspolitiken’ (SUS) 2001.
2. Nordboreal region (region 2): Norrbottens och Västerbottens län nedan den fjällnära gränsen.

Sydboreala regionen

En indelning av Sverige i fem naturgeografiska regioner, anpassade till länsgränserna. Indelningen gjordes i ’Skogsvårdsorganisationens Utvärdering av Skogspolitiken’ (SUS) 2001.
3. Sydboreal region (region 3): Jämtlands, Västernorrlands, Dalarnas, Gävleborgs och Värmlands län nedan den fjällnära gränsen.

Boreonemorala regionen

En indelning av Sverige i fem naturgeografiska regioner, anpassade till länsgränserna. Indelningen gjordes i ’Skogsvårdsorganisationens Utvärdering av Skogspolitiken’ (SUS) 2001.
4. Boreonemoral region (region 4): Örebro, Västmanlands, Uppsala, Stockholms, Södermanlands, Östergötlands, Gotlands, Västra Götalands, Jönköpings, Kronobergs och Kalmar län.

Nemorala regionen

En indelning av Sverige i fem naturgeografiska regioner, anpassade till länsgränserna. Indelningen gjordes i ’Skogsvårdsorganisationens Utvärdering av Skogspolitiken’ (SUS) 2001.
5. Nemoral region (region 5): Hallands, Blekinge och Skåne län.

Norra Norrland

En indelning av Sverige i fyra regioner, anpassade efter länsgränserna. Varje region motsvarar den sammanlagda ytan av ett visst antal län.
Norra Norrland: Norrbottens och Västerbottens län.

Södra Norrland

En indelning av Sverige i fyra regioner, anpassade efter länsgränserna. Varje region motsvarar den sammanlagda ytan av ett visst antal län.
Södra Norrland: Jämtlands, Västernorrlands och Gävleborgs län.

Svealand

En indelning av Sverige i fyra regioner, anpassade efter länsgränserna. Varje region motsvarar den sammanlagda ytan av ett visst antal län.
Svealand: Dalarnas, Värmlands, Örebro, Västmanlands, Uppsala, Stockholms och Södermanlands län.

Götaland

En indelning av Sverige i fyra regioner, anpassade efter länsgränserna. Varje region motsvarar den sammanlagda ytan av ett visst antal län.
Götaland: Östergötlands, Gotlands, Västra Götalands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Hallands, Blekinge och Skåne län.

Överlapp mellan former

Med överlappande arealer

Inklusive ytor som överlappar andra former. Att de fyra olika formerna överlappar varandra innebär att flera former kan vara belägna på samma yta. I statistiken förekommer endast överlapp mellan formellt skyddad skogsmark och improduktiv skogsmark.

Utan överlappande arealer

Ytor som överlappar andra former har rensats bort. Att de fyra olika formerna överlappar varandra innebär att flera former kan vara belägna på samma yta. I statistiken förekommer endast överlapp mellan formellt skyddad skogsmark och improduktiv skogsmark. Formellt skydd redovisas i sin helhet. Improduktiv skogsmark utan överlapp har reducerats från arealer som även är formellt skyddade.

Typ av skogsmark

Produktiv skogsmark

Produktiv skogsmark är skogsmark som anses kunna producera i genomsnitt minst en kubikmeter virke per hektar och år.

Skogsmark totalt

Skogsmark totalt är produktiv och improduktiv skogsmark. Skogsmark är mark inom ett sammanhängande område där träden har en höjd av mer än fem meter och en kronslutenhet av mer än tio procent eller förutsättningar att nå denna höjd och kronslutenhet utan produktionshöjande åtgärder.

Former

Formellt skyddad skogsmark

Formellt skyddad skogsmark är ett samlingsbegrepp för olika instrument för skydd av skogsmark, vilka bestäms av lagar, förordningar, avtal och enskilda beslut. Inom det formella skyddet finns stora överlapp mellan olika delmängder/instrument. I statistiken har de räknats bort till en nettoareal för formellt skyddad skogsmark. Formen förekommer både på produktiv och improduktiv skogsmark.

Frivilliga avsättningar

Frivilliga avsättningar är områden med produktiv skogsmark för vilka markägaren frivilligt har fattat beslut om att inte utföra åtgärder som kan skada naturvärden, kulturmiljöer eller sociala värden. Värden saknas för regionerna ovan/nedan gränsen för fjällnära skog, samt SUS-regioner.

Hänsynsytor

Hänsynsytor är mindre områden produktiv skogsmark som frivilligt eller enligt skogsvårdslagen lämnats vid föryngringsavverkning. Värden saknas för regionerna ovan/nedan gränsen för fjällnära skog, SUS-regioner, samt län.

Hänsynsytor

Hänsynsytornas areal är preliminär skattning baserad på det senaste kända värdet, vilket är treårsmedelvärdet vid avverkningssäsong 2017/2018.

Improduktiv skogsmark

Improduktiv skogsmark är skogsmark som inte kan producera i genomsnitt mer än en kubikmeter virke per hektar och år. Det kan vara trädbevuxna myrar, bergimpediment eller fjällbjörkskog. Improduktiv skogsmark förekommer inte på produktiv skogsmark. Formen saknar därför alltid värden för den variabeln.

tabellinnehåll

Area i hektar

Värden är avrundade till jämna 100-tal.

Andel i procent

Andel i procent har beräknats med hjälp av icke avrundade värden i hektar. I beräkningen utgörs täljaren av arealen för valda variabler. Nämnaren utgörs av arel skogsmark enligt Riksskogstaxeringens officiella statistik för skogsmark i Sverige, avseende formerna Frivilliga avsättningar, Hänsynsytor och Improduktiv skogsmark. I beräkningen av andel Formellt skyddad skogsmark utgörs nämnaren av areal skogsmark enligt Nationella marktäckedata (NMD). Eftersom NMD även är källa till arealen i täljaren, d.v.s. areal formellt skydd, anses statistiken få en högre kvalitet om samma källa används för både täljare och nämnare i beräkningen.

år

2020

NMD 1.1 har använts i produktionen av statistik från och med referensår 2020. Det leder till förändringar jämfört med föregående års statistik. Förändringarna innebär en kvalitetshöjning av den statistik som beskriver naturtyper inom skyddad natur, framförallt avseende naturtyperna skogsmark och våtmark.

2020

För statistikens alla delar har dataunderlaget förbättrats och utökats under 2020. Det ger en högre kvalitet i statistiken, men leder samtidigt till att jämförelser med tidigare års uppgifter ska göras med försiktighet.