Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Långsiktiga inkomster efter region, födelseregion, hushållstyp och ålder, disponibel inkomst per k.e. Period 2011-2012 - 2019-2020

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Johan Lindberg, SCB
+46 010-479 60 64
Inkomststatistik, SCB
+46 .
Peter Gärdqvist, SCB
+46 010-479 67 85
Ja
2022-03-24
Medelvärde:
medel
Median:
median
Shorrocks Mobility Index (SMI):
procent
Medelvärde:
År
Median:
År
Shorrocks Mobility Index (SMI):
År
Medelvärde:
Stock
Median:
Stock
Shorrocks Mobility Index (SMI):
Stock
Medelvärde:
Nej
Median:
Nej
Shorrocks Mobility Index (SMI):
Nej
Medelvärde:
Nej
Median:
Nej
Shorrocks Mobility Index (SMI):
Nej
SCB
000001GY
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listansamtliga personer , ensamstående utan barn , ensamstående kvinnor utan barn ,

Valda 0 Totalt 10

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan20- år , 20-64 år , 25-59 år ,

Valda 0 Totalt 9

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2011-2012 , 2011-2013 , 2011-2014 ,

Valda 1 Totalt 45

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Samtliga inkomster är fastprisberäknade till senaste redovisningsår. Medelvärde och median avser årssnittet för den sammanlagda inkomsten under vald period. Shorrocks Mobility Index (SMI)
Shorrocks mobilitetsindex redovisas här i procent och anger inkomströrligheten i en population genom att mäta utjämningen av inkomstspridningen när referensperioden förlängs. Indexet antar ett värde mellan 0 och 100, där noll innebär ingen rörlighet alls och 100 innebär maximal rörlighet.
Disponibel inkomst per k.e.
Disponibel inkomst är summan av alla skattepliktiga och skattefria inkomster minus skatt och övriga negativa transfereringar och avser hushållets disponibla inkomst. Redovisningen görs både inklusive och exklusive kapitalvinst/kapitalförlust, det vill säga den vinst/förlust som uppkommer vid försäljning (realisering) av tillgångar, t.ex. aktier, fonder eller fastigheter.
Inkomsten är ekvivalerad, vilket innebär att hushållets disponibla inkomst justeras för hushållets försörjningsbörda med hjälp av ett viktsystem. Redovisningen avser disponibel inkomst per k.e. för personer. Region
Region baseras på folkbokföringsort 31/12 respektive år. Redovisningen görs efter den dominerande förekomsten under aktuell period. Vid lika antal förekomster gäller den först förekommande.
Hushållstyp
Hushållstyp anger hushållets sammansättning och baseras på sammansättningen 31/12 respektive år. Redovisningen görs efter den dominerande förekomsten under aktuell period. Vid lika antal förekomster gäller den först förekommande.
Ensamstående med barn 0–19 år avser ensamstående med minst ett barn 0–19 år med en förälder–barn–relation till någon av referenspersonerna i hushållet samt i förekommande fall även personer 20 år eller äldre med en förälder–barn–relation till referenspersonen i hushållet. En förälder–barn–relation skapas om en person är biologisk förälder, adoptivförälder, vårdnadshavare eller Annan person till någon i hushållet. Sammanboende avser sammanboende personer som är gifta/registrerade partner alternativt sambo. Med sambo avses personer som inte är gifta/registrerade partner men boende tillsammans under äktenskapsliknande förhållanden. Sammanboende med barn 0–19 år avser sammanboende med minst ett barn 0–19 år med en förälder–barn–relation till någon av referenspersonerna i hushållet samt i förekommande fall även personer 20 år eller äldre med en förälder–barn–relation till någon av referenspersonerna i hushållet. En förälder–barn–relation skapas om en person är biologisk förälder, adoptivförälder, vårdnadshavare eller ´´Annan person´´ till någon i hushållet. Övriga hushåll avser hushåll som inte klassas som ensamstående eller sammanboende. Med barn avses personer 0–19 år, oavhängigt en förälder – barn – relation till någon annan person i hushållet. Ålder
Redovisningen av ålder utgår från personernas ålder vid startåret av respektive period.
Statistiken redovisas från och med inkomstår 2011 inklusive löne- och pensionsinkomster från övriga nordiska länder. I samband med publiceringen av inkomstår 2020 reviderades statistik för åren 2011–2019.
Omfattningen av de totala inkomsterna från övriga Norden varierar över tid. För åren 2011–2014 är täckningen sämre än för senare år, vilket till stor del beror på brister i data från Norge. För 2011 saknas i princip inkomster från Norge. För år 2012–2014 är makrobeloppet för Norge ungefär hälften av beloppet för 2015.
Ytterligare information finns i statistikens kvalitetsdeklaration.