Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Utlandsställning. Tillgångar och skulder efter sektor och kontopost. Kvartal 2006K1 - 2023K2

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Linda Nihlwing, SCB
+46 010-479 40 19
Hanna Wikberg, SCB
+46 010-479 41 77
Isak Werner, SCB
+46 010-479 41 48
Nej
2023-09-04
Tillgångar och skulder, miljarder kronor:
utlandsställning, miljarder kr
Tillgångar och skulder, miljarder kronor:
Kvartal
Tillgångar och skulder, miljarder kronor:
Stock
Tillgångar och skulder, miljarder kronor:
Nej
Tillgångar och skulder, miljarder kronor:
Nej
Sveriges riksbank
FM0001AV
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listantotalt , Riksbanken , staten ,

Valda 0 Totalt 9

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanutlandsställning, totalt , 1 direktinvesteringar , 1.1 eget kapital ,

Valda 0 Totalt 28

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2006K1 , 2006K2 , 2006K3 ,

Valda 1 Totalt 70

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Skulder för sektor MFI klassificeras från och med kvartal 1 2015 som inlåning istället för lån från utlandet. Nya källor har använts till sammanställningen av Sveriges utlandsställning för innehav i portföljinvesteringar samt för räntebärande värdepapper i valutareserven från och med första kvartalet 2019. Detta påverkar jämförelsen mot föregående perioder. För ytterligare information se dokument Nya källor för värdepapperstatistik under Fördjupad information. För kvartal två 2023, har en korrigering av fel utöver de revideringar som ingår i den ordinarie revideringspolicyn utförts. Detta påverkar utlandsställning för perioden 2018kv1-2023kv1, svenska tillgångar mot utlandet, sektor icke-finansiella företag och kontopost 4.1 sedlar, mynt och inlåning. Anledningen till korrigeringen är att felaktiga uppgifter har lämnats in till SCB, dessa uppgifter har i samband med publicering av 2023kv2 rättats upp. Uppgifter avseende svenskars innehav av utländska aktier och fondandelar samt utlandets innehav av svenska räntebärande värdepapper emitterade i valuta har uppdaterats med nya uppgifter för åren 2013–2018. För mer information se dokumentation Fortsatt hantering av tidsserier för värdepappersstatistik, 2023-09-04

kontopost

1 direktinvesteringar

Många holdingbolag har från och med referensperioden kvartal 1 2015 klassats om från sektorgrupp icke-finansiella bolag till sektorgrupp övriga finansinstitut. Anledningen till flytten är krav som ställs från internationella förordningar. Då företag som rapporterar direktinvesteringsdata ofta är just holdingbolag får denna omklassning stor påverkan på sektorfördelade tillgångar och skulder inom delposten direktinvesteringar. Holdingbolag rapporterar dessutom ofta konsoliderade direktinvesteringsdata, d.v.s. rapporterade värden avser inte enbart det rapporterande holdingbolaget utan data avser även andra, ofta icke-finansiella bolag inom samma koncern. Omklassingen innebär alltså att tillgångar och skulder inom direktinvesteringar för sektor övriga finansinstitut visar nu visar högre värden jämfört med vad om skulle vara fallet ifall varje enskilt företag inom en koncern hade rapporterat till SCB.

1.2 lån

Koncernlån inom direktinvesteringar publiceras i utlandsställningen enligt riktningsprincipen, vilket avspeglar riktning och inflytande över investeringen.

1.2 lån

Lån för utgående direktinvesteringar redovisas netto dvs. fordringar minus skulder. Lån för ingående direktinvesteringar redovisas netto dvs. skulder minus fordringar. Även handelskrediter mellan företag i direktinvesteringsförhållande inkluderas.

3 finansiella derivat

Detaljeringsgraden i finansiella derivat medger inte relevant valutafördelning. Finansiella derivat presenteras denominerat i SEK.

4.4 övrigt

Övrigt inom övriga investeringar inkluderar andelar i internationella organisationer samt liv- och kapitalförsäkringar och övriga andelar som inte ingår i andra delposter.