Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Befolkningsstatistik efter region och kön. Månad 2000M01 - 2024M03

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
Ja
2024-05-14
Befolkning:
antal
Befolkning:
Månad
Befolkning:
Flöde
Befolkning:
Nej
Befolkning:
Nej
SCB
000003KD
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanfolkmängd , folkökning , födda ,

Valda 0 Totalt 21

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2000M01 , 2000M02 , 2000M03 ,

Valda 1 Totalt 291

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Befolkningsförändringar (födda, döda och flyttningar) redovisas enligt den regionala indelningen vid årets början. Händelser som inte kan härledas till en specifik månad under året redovisas under Januari. Det är i regel dödsfall som berörs. Folkökningen definieras som skillnaden mellan folkmängden vid månadens början och månadens slut. Den del av folkökningen som inte kan förklaras av födelseöverskott och totalt flyttningsöverskott under månaden redovisas som en justeringspost, vilken avser födslar, dödsfall, in- och utflyttningar som rapporterats under perioden, men som inträffat före periodens början. Folkmängden per den 31 december (månad 20XXM12) avser den regionala indelningen 1 januari året efter referensåret. Folkmängden för övriga månader avser den regionala indelningen vid årets början (1 januari).
Uppgift om folkmängd redovisas cirka 5-6 veckor efter mättidpunkten och revideras inte i efterhand i denna tabell.
Statistiken över födda, döda och flyttningar för det senaste kalenderåret är preliminär och kommer att revideras tills statistiken för december är publicerad (månad 20XXM12).
Statistiken för tidigare år är slutlig och kommer inte att revideras.

region

0186 Lidingö

Fr o m 2011-01-01 utökas Lidingö kommun med en del av Vaxholm kommun, detta innebär att 154 personer byter kommuntillhörighet. Observera att kommunsiffrorna inte är jämförbara med kommunsiffrorna bakåt i tiden.

0187 Vaxholm

Fr o m 2011-01-01 minskar Vaxholm kommun med en del till Lidingö kommun, detta innebär att 154 personer byter kommuntillhörighet. Observera att kommunsiffrorna inte är jämförbara med kommunsiffrorna bakåt i tiden.

03 Uppsala län

Från 2007-01-01 bytte Heby kommun länstillhörighet från Västmanlands län till Uppsala län. Det medför att folkökningen för de båda länen inkluderar Hebys byte av länstillhörighet då folkökningen baseras på folkmängderna enligt indelningarna 2006-01-01 och 2007-01-01. Antalet födda, döda osv för Heby ingår under 2006 i antalet födda, döda, osv för Västmanlands län då händelser baseras på indelningen 2006-01-01. Den del av länens folkökning som kan förklaras av Hebys länsbyte redovisas som en justeringspost.

03 Uppsala län

Fr o m 2007-01-01 ökade Uppsala län med Heby kommun. Det medför ett tidsseriebrott.

0330 Knivsta

Knivsta kommunbildades 2003-01-01 efter en delning av Uppsala kommun. Det medför att folkökningen för de båda kommuner inkluderar kommunbildandet då folkökningen baseras på befolkningsförändringen mellan 2002-01-01 och 2003-01-01. Antalet födda, döda osv för Knivsta ingår däremot i antalet födda, döda, osv för Uppsala kommun då händelser baseras på indelningen 2002-01-01.

0331 Heby

Fr o m 2007-01-01 överförs Heby kommun från Västmanlands län till Uppsala län. Hebys kommunkod ändras från 1917 till 0331.

0380 Uppsala

Knivsta kommunbildades 2003-01-01 efter en delning av Uppsala kommun. Det medför att folkökningen för de båda kommuner inkluderar kommunbildandet då folkökningen baseras på befolkningsförändringen mellan 2002-01-01 och 2003-01-01. Antalet födda, döda osv för Knivsta ingår däremot i antalet födda, döda, osv för Uppsala kommun då händelser baseras på indelningen 2002-01-01.

19 Västmanlands län

Från 2007-01-01 bytte Heby kommun länstillhörighet från Västmanlands län till Uppsala län. Det medför att folkökningen för de båda länen inkluderar Hebys byte av länstillhörighet då folkökningen baseras på folkmängderna enligt indelningarna 2006-01-01 och 2007-01-01. Antalet födda, döda osv för Heby ingår under 2006 i antalet födda, döda, osv för Västmanlands län då händelser baseras på indelningen 2006-01-01. Den del av länens folkökning som kan förklaras av Hebys länsbyte redovisas som en justeringspost.

19 Västmanlands län

Fr o m 2007-01-01 minskar Västmanlands län med Heby kommun. Observera att länssiffrorna inte är jämförbara med länssiffrorna bakåt i tiden.

förändringar

folkmängd

Uppgift om folkmängd redovisas cirka 5-6 veckor efter mättidpunkten och revideras inte i efterhand i denna tabell.

folkmängd

Uppgiften om folkmängd avser förhållandet den sista dagen i respektive månad.

folkökning

Uppgift om folkökning redovisas cirka 5-6 veckor efter mättidpunkten och revideras inte i efterhand i denna tabell. Statistiken är inte jämförbar med folkökningen som redovisas i databastabellen Slutlig Befolkningsstatistik efter kön. Månad. I den tabellen redovisas folkmängd och folkökning som har reviderats efter årets slut.

döda

Döda under året som inte går att koppla till en specifik månad redovisas som dödsfall under januari (månad 20XXM01). På riksnivå redovisas uppgiften i databastabellen Slutlig Befolkningsstatistik efter kön. Månad.

födelseöverskott

Födelseöverskottet är födda minus döda under månaden. Döda under året som inte går att koppla till en specifik månad redovisas som dödsfall under januari (månad 20XXM01).

samtliga inrikes inflyttningar

Samtliga Inrikes inflyttningar är summan av inflyttningar från kommuner inom länet och inflyttningar från övriga län.

justeringspost

Justeringsposten är den del av folkökningen som inte kan förklaras av födelseöverskott och invandringsöverskott under perioden. Där ingår födslar, dödsfall, invandringar och utvandringar som rapporterats under perioden, men som inträffat före periodens början.

Befolkningsförändringar mellan två perioder som sker till följd av indelningsändringar ingår i justeringsposten.

månad

2002M12

Den 1 januari 2003 bildades Knivsta kommun efter en delning av Uppsala kommun. Folkmängden per den 31 december 2002 (månad 2002M12) redovisas enligt kommunindelningen den 1 januari 2003 medan folkmängden per den 30 november 2002 (månad 2002M11) redovisas enligt indelningen 1 januari 2002.
Antalet födda, döda och flyttningar i december 2002 (månad M200212) redovisas enligt kommunindelningen den 1 januari 2002. Det medför att både folkökning och justeringspost för Knivsta kommun är densamma som folkmängden vid årsskiftet. Den del av Uppsala kommuns folkminskning under december 2002 som beror på kommundelningen redovisas under justeringsposten.

2006M12

Från 2007-01-01 bytte Heby kommun länstillhörighet från Västmanlands län till Uppsala län. Det medför att folkökningen och justeringsposten för de båda länen under december 2006 inkluderar Hebys länsbyte. Det beror på att folkmängden per den 31 december 2006 (månad 2006M12) redovisas enligt länsindelningen den 1 januari 2007 medan folkmängden per den 30 november 2006 (månad 2006M11) redovisas enligt indelningen den 1 januari 2006. Antalet födda, döda och flyttningar för Heby kommun under december 2006 (månad 2006M12) redovisas i Västmanlands län då händelser som har inträffat under 2006 redovisas enligt länsindelningen 2006-01-01. Den del av länens folkökning/-minskning under december 2006 som kan förklaras av Hebys länsbyte ingår i justeringsposten.