Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Genomsnittlig timlön och konfidensintervall, arbetare privat sektor (SLP) efter näringsgren SNI 2007, arbetstidsart och kön. År 2008 - 2022

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Daniel Widegren, SCB
+46 010-479 64 04
Linda Karbing, SCB
+46 010-479 66 49
Ja
2023-05-16
Anställda, arbetare privat sektor (SLP):
antal
Anställda, arbetare privat sektor (SLP), 95 procent konfidensintervall:
antal
Arbetade timmar, arbetare privat sektor (SLP), tusental:
antal timmar
Arbetade timmar, arbetare privat sektor (SLP), 95 procent konfidensintervall:
timmar
Genomsnittlig timlön (totallön), arbetare privat sektor (SLP), kronor:
kronor
Genomsnittlig totallön, arbetare priv sektor (SLP), 95 proc. konfidensintervall:
kronor
Anställda, arbetare privat sektor (SLP):
År
Anställda, arbetare privat sektor (SLP), 95 procent konfidensintervall:
År
Arbetade timmar, arbetare privat sektor (SLP), tusental:
År
Arbetade timmar, arbetare privat sektor (SLP), 95 procent konfidensintervall:
År
Genomsnittlig timlön (totallön), arbetare privat sektor (SLP), kronor:
År
Genomsnittlig totallön, arbetare priv sektor (SLP), 95 proc. konfidensintervall:
År
Anställda, arbetare privat sektor (SLP):
Stock
Anställda, arbetare privat sektor (SLP), 95 procent konfidensintervall:
Stock
Arbetade timmar, arbetare privat sektor (SLP), tusental:
Stock
Arbetade timmar, arbetare privat sektor (SLP), 95 procent konfidensintervall:
Stock
Genomsnittlig timlön (totallön), arbetare privat sektor (SLP), kronor:
Stock
Genomsnittlig totallön, arbetare priv sektor (SLP), 95 proc. konfidensintervall:
Stock
Anställda, arbetare privat sektor (SLP):
Nej
Anställda, arbetare privat sektor (SLP), 95 procent konfidensintervall:
Nej
Arbetade timmar, arbetare privat sektor (SLP), tusental:
Nej
Arbetade timmar, arbetare privat sektor (SLP), 95 procent konfidensintervall:
Nej
Genomsnittlig timlön (totallön), arbetare privat sektor (SLP), kronor:
Nej
Genomsnittlig totallön, arbetare priv sektor (SLP), 95 proc. konfidensintervall:
Nej
Anställda, arbetare privat sektor (SLP):
Nej
Anställda, arbetare privat sektor (SLP), 95 procent konfidensintervall:
Nej
Arbetade timmar, arbetare privat sektor (SLP), tusental:
Nej
Arbetade timmar, arbetare privat sektor (SLP), 95 procent konfidensintervall:
Nej
Genomsnittlig timlön (totallön), arbetare privat sektor (SLP), kronor:
Nej
Genomsnittlig totallön, arbetare priv sektor (SLP), 95 proc. konfidensintervall:
Nej
Medlingsinstitutet
AM0103Y3
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 6

Sökfält för att markera värden i listanA-U samtliga näringsgrenar , A företag inom jordbruk, skogsbruk och fiske , B+C tillverkningsindustri; gruvor och mineralutvinningsindustri ,

Valda 0 Totalt 51

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 6

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2008 , 2009 , 2010 ,

Valda 1 Totalt 15

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Från och med 2014 ingår även åldersgruppen 65-66 i undersökningen. Från och med 2014 klassificeras personalkategori (arbetare/tjänstemän) utifrån vilken yrkeskod som den anställda har. Detta innebär att alla yrkesgrupper nu antingen är arbetare eller tjänstemän och detta medför stora strukturella förändringar. Jämförelser med tidigare år bör därför göras med stor försiktighet. Dubbelprick (..) avser att uppgift inte är tillgänglig, för osäker för att anges eller borttagen av sekretesskäl Statistiken baseras på en urvalsundersökning varför siffrorna är behäftade med viss osäkerhet. Jämförelser mellan olika år kan störas av strukturella förändringar och/eller rotation i urvalet. Från och med 2008 års undersökning har klassificerats näringsgren enligt Standard för svensk näringsgrensindelning 2007 (SNI 2007). Tidigare har SNI 2002 använts. Övergången till SNI 2007 stör jämförelser med tidigare års statistikuppgifter, dels p.g.a. en förändrad struktur i urvalet, dels p.g.a. att redovisningsgrupperingen efter näringsgren förändrats.
Privat sektor definieras som privata och offentliga aktiebolag, ekonomiska föreningar/stiftelser, handelsbolag och kommanditbolag samt intresseorganisationer, dessutom finansiella aktiebolag och institutioner. Hit räknas även hushållssektorns ideella organisationer. Anställda definieras som personal med marknadsmässig lönesättning i åldern 18-64 år som arbetat minst en timme under mätperioden. Som arbetare definieras anställda tillhörande LO s avtalsområde. Anställda som går under medarbetaravtalet definieras oftast som tjänstemän och ingår därmed i redovisningen för tjänstemän.

arbetstidsart

Arbetstidsart redovisas endast avseende industrins näringsgrenar.

arbetstidsart

Arbetstidsart redovisas endast avseende industrins näringsgrenar.

arbetstidsart

Arbetstidsart redovisas endast avseende industrins näringsgrenar.

arbetstidsart

Arbetstidsart redovisas endast avseende industrins näringsgrenar.

arbetstidsart

Arbetstidsart redovisas endast avseende industrins näringsgrenar.

arbetstidsart

Arbetstidsart redovisas endast avseende industrins näringsgrenar.

tabellinnehåll

Anställda, arbetare privat sektor (SLP)

Anställda avser de som ingår i löneundersökningen, uppgifterna är avrundade. Följande anställda ingår inte i populationen - Arbetstagare som inte arbetat någon del av mätperioden - Avlönade elever/praktikanter/lärlingar - Anställda i arbetsmarknadspolitiska åtgärder - Betingsanställda, arvodesanställda, projektanställda med okänd avtalad och arbetad tid - Övriga personer med okänd avtalad och arbetad tid eller vars lön huvudsakligen baseras på företagets resultat - Styrelsemedlemmar som ej i övrigt tjänstgör i organisationen/företaget - Cirkelledare/timanställda lärare med enstaka undervisningstimmar utspridda över terminen - Ombordanställda/utlandsanställda

Anställda, arbetare privat sektor (SLP), 95 procent konfidensintervall

Ett sätt att få en uppfattning om tillförlitligheten i en skattning är att beräkna ett konfidensintervall kring skattningen. Värdet på konfidensintervallet föregås av tecknet ± . Intervallets övre och undre gräns beräknas som skattningen plus/minus standardavvikelsen multiplicerad med 1,96 . Om antalet anställda är 12000 och konfidensintervallet 2500 innebär det att antalet anställda som skulle ha erhållits vid en totalundersökning med 95 procents sannolikhet ligger inom intervallet 12000 ± 2500, alltså mellan 9500 och 14500.

Arbetade timmar, arbetare privat sektor (SLP), 95 procent konfidensintervall

Ett sätt att få en uppfattning om tillförlitligheten i en skattning är att beräkna ett konfidensintervall kring skattningen. Värdet på konfidensintervallet föregås av tecknet ± . Intervallets övre och undre gräns beräknas som skattningen plus/minus standardavvikelsen multiplicerad med 1,96 . Om arbetade timmar är 12000 och konfidensintervallet 2500 innebär det att antalet arbetade timmar som skulle ha erhållits vid en totalundersökning med 95 procents sannolikhet ligger inom intervallet 12000 ± 2500, alltså mellan 9500 och 14500.

Genomsnittlig timlön (totallön), arbetare privat sektor (SLP), kronor

Totallön avser lön för arbetad tid samt förmåner, jour- och beredskapsersättning, väntetids- och restidsersättning utanför ordinarie arbetstid och i förkommande fall helglön. Övertidsersättning ingår ej.

Genomsnittlig totallön, arbetare priv sektor (SLP), 95 proc. konfidensintervall

Ett sätt att få en uppfattning om tillförlitligheten i en skattning är att beräkna ett konfidensintervall kring skattningen. Värdet på konfidensintervallet föregås av tecknet ± . Intervallets övre och undre gräns beräknas som skattningen plus/minus standardavvikelsen multiplicerad med 1,96 . Om timlön är 98 kr och konfidensintervallet 0,50 kr innebär det att den timlön som skulle ha erhållits vid en totalundersökning med 95 procents sannolikhet ligger inom intervallet 98 ± 0,50 , alltså mellan 97,50 och 98,50.