Inkomster och utgifter samt kapitaltransaktioner (ENS2010), efter institutionell sektor och transaktionspost, löpande priser. År 1950 - 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

sektor Markera minst ett värde

Totalt 32 Valda

Sök

transaktionspost Markera minst ett värde

år Markera minst ett värde

Totalt 69 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Sektorerna S13, S1311+1314 samt S1313 är konsoliderade
Tabellen är korrigerad 2017-09-19 för åren 1950–1979 avseende sektorerna S11 och S14 och transaktionerna D8, B8 och B9.
I samband med publiceringen den 13 september 2019 har tidsserierna reviderats. Uppgifter för år före 1993 kommer att publiceras 29 november 2019.
2015-09-11 Uppgifter avseende inkomster och sparande har reviderats 2010 och framåt då reviderade uppgifter från Betalningsbalansen har införts i Nationalräkenskaperna samt att detaljerade beräkningar genomförts 2013 och uppdaterade beräkningar genomförts 2014 och 2015K1. Kapitalförslitningen, P51c.PAY, har reviderats från 1993 och framåt för sektor S11 Icke-finansiella bolag och från år 2000 och framåt för sektor 14 Hushåll.
Korrigering 2014-11-28. Korrigering har gjorts avseende posterna D614 Hushållens kompletterande egenavgifter samt D8 Justering för förändring i pensionsrätter perioden 1993-2014K2. Posterna D441 Kapitalavkastning tillräknad försäkringstagare, D442 Kapitalavkastning på pensionsrätter och D622 Förmåner från andra sociala försäkringssystem har korrigerats för perioden 2008-2014K2. För perioden 1993-2007 påverkas endast saldoposten Disponibel inkomst i sektorerna S14 Hushåll och S12 Finansiella bolag, eftersom D8 korrigeras med motsvarande belopp som D614. Från år 2008 påverkas saldoposterna Primärinkomstsaldo, Disponibel inkomst, Sparande och Finansiellt sparande för sektorerna S14 Hushåll, S11 Icke-finansiella bolag och S12 Finansiella bolag.
transaktionspost
2015-01-07 Tabellen har uppdaterats med följande transaktionsposter för samtliga sektorer; P1M.REC, P5L.PAY, P5Ln.PAY, P51n.PAY, samt följande transaktionsposter för S13; D6M.PAY, OTEIMF.PAY, OTRIMF.REC, OTHE.PAY, D2+D5+D91.REC, D7NS2+D9NS2.REC, OTHR.REC, D7NS2+D9NS2.PAY, GOB.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-09-24
Kontakt
NR Info, SCB
+46 010-479 50 00
nrinfo@scb.se

(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Enhet
Transaktioner, mnkr:
mnkr
Referenstid
Transaktioner, mnkr:
Under kalenderåret
Datatyp
Transaktioner, mnkr:
Flöde
Pristyp
Transaktioner, mnkr:
Löpande Priser
Kalenderkorrigerad
Transaktioner, mnkr:
Nej
Säsongsrensad
Transaktioner, mnkr:
Nej
Skapad datum
2019-11-18
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
NR0103DS