Industrins vattenanvändning efter näringsgren SNI 2007 och typ av användning. År 2015
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

näringsgren SNI 2007 Markera minst ett värde

Totalt 18 Valda

Sök

typ av användning Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök

år, oregelb Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Tabellen innehåller uppgifter om industrins vattenanvändning fördelat efter näringsgren och typ av vatten. Med industrin avses här företag som enligt SNI (standard för svensk näringslivsindelning) tillhör avdelningarna B, C och D (utvinning av mineral, tillverkning och försörjning av el, gas, värme och kyla). Observera att kärnkraftverkens vattenanvändning inte redovisas i tabellen. Med användning avses ändamålet med vattenanvändningen, exempelvis om det används för kylning av olika processer, som processvatten eller sanitärt vatten. Observera att vattenanvändning och vattenuttag inte helt överensstämmer eftersom en del av vattnet som tas ut inte används vidare i produktionen.
Statistiken avser vattenanvändningen under hela det aktuella referensåret.
Korrigering 2018-01-10
typ av användning
kylvatten vid elframställning
Kylvatten vid elproduktion är vatten som används för kylprocesser i samband med elproduktion och som inte används i något steg i produktionen.
övrigt kylvatten
Övrigt kylvatten är vatten som används för kylprocesser i samband med tillverkningsprocesser och som inte används i något steg i produktionen.
processvatten
Processvatten är vatten som används i något steg i produktionen. Vattnen som används både som kyl- och processvatten redovisas som processvatten. Produktvatten räknas som processvatten.
sanitärt vatten
Sanitärt vatten är vatten som används inom företaget för matlagning, dusch, toaletter, städning m.m.
övrig vattenanvändning
Övrig vattenanvändning är sådan användning som inte täcks in av varken kylning, processvatten eller sanitärt vatten.
total vattenanvändning
Summan av all vattenanvändning. Observera att exempelvis dräneringsvatten som pumpas upp från gruvor och mineralbrott och som inte används vidare i produktionen inte räknas in i summan av vattenanvändningen. Sådant vatten räknas som återfört vatten och kan beräknas genom differensen mellan uttaget och använt vatten.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2018-01-10
Kontakt
Jerker Moström, SCB
+46 010-479 40 31
jerker.mostrom@scb.se

Enhet
Inklusive havsvatten:
1 000 kubikmeter
Exklusive havsvatten:
1 000 kubikmeter
Referenstid
Inklusive havsvatten:
Vart 5:e år
Exklusive havsvatten:
Vart 5:e år
Datatyp
Inklusive havsvatten:
Stock
Exklusive havsvatten:
Stock
Kalenderkorrigerad
Inklusive havsvatten:
Nej
Exklusive havsvatten:
Nej
Säsongsrensad
Inklusive havsvatten:
Nej
Exklusive havsvatten:
Nej
Skapad datum
2020-08-15
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000001T0