Totalt vattenuttag per typ av vatten, efter region. Vart femte år 1970 - 2015
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

region

typ av vatten Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök

vart 5:e år Markera minst ett värde

Totalt 10 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Tabellen innehåller uppgifter om vattenuttag efter typ av vatten så som grundvatten, ytvatten och havsvatten. En del av vattenuttaget har inte kunnat härledas till någon av dessa kategorier och redovisas därför som ej fördelat vatten.
Kärnkraftverkens användning av i huvudsak havsvatten för kylning ingår inte i statistiken. Mängden havsvatten som användes av kärnkraftverken uppgår till cirka 10 miljarder kubikmeter.
Före år 2000 redovisas vattenuttag endast på riket.
Uppgifter gällande åren 1970-1980 är osäkra och bör ses som ungefärliga. Uppgift om havsvatten för åren 1970-1985 baseras på data från industrins vattenanvändning som genomfördes första gången år 1983.
region
Tabellen innehåller uppgifter om vattenuttag enligt gällande regionala indelningar. Äldre uppgifter om vattenuttag per län och vattendistrikt har fördelats om för att underlätta jämförelser över tid.
typ av vatten
sötvatten totalt
Sötvatten totalt är summan av grundvatten, ytvatten och ej fördelat vatten.
grundvatten
Grundvatten är det vatten som fyller hålrummen i jord och berg och vars hydrostatiska tryck är lika med eller högre än atmosfärstrycket. Grundvatten med konstgjord infiltration räknas från och med år 2000 som ytvatten. Konstgjord infiltration innebär att ytvatten infiltreras genom t.ex. en grusås och därmed bildar ett konstgjort grundvatten som pumpas upp ur grundvattenbrunnar.
ytvatten
Ytvatten är vatten som uppträder ovan markytan, såväl naturligt i sjöar och vattendrag som konstgjort i t.ex. dammar och kanaler. Till ytvatten räknas från och med år 2000 även grundvatten med konstgjord infiltration. Konstgjord infiltration innebär att ytvatten infiltreras genom t.ex. en grusås och därmed bildar ett konstgjort grundvatten som pumpas upp ur grundvattenbrunnar.
havsvatten egen täkt
Havsvatten är bräckt och salt vatten.
ej fördelat vatten
Ej fördelat vatten är vattenuttag där typ av vatten, t.ex. grund- eller ytvatten, av undersökningstekniska skäl inte kunnat fastställas.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2017-10-11
Kontakt
Jerker Moström, SCB
+46 010-479 40 31
jerker.mostrom@scb.se

Karin Hedeklint, SCB
+46 010-479 45 14
mark.vatten.gis@scb.se

Enhet
Vattenuttag, 1000-tal kubikmeter:
1000-tal kubikmeter
Datatyp
Vattenuttag, 1000-tal kubikmeter:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Vattenuttag, 1000-tal kubikmeter:
Nej
Säsongsrensad
Vattenuttag, 1000-tal kubikmeter:
Nej
Skapad datum
2020-08-15
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
0000000V