Folkmängd inom zon runt skyddad natur och medelavstånd till skyddad natur, efter region. År 2013 - 2019
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

region

år Markera minst ett värde

Totalt 7 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Nationalpark
Beslut om att inrätta nationalpark fattas av riksdag och regering. Naturvårdsverket ansvarar för beslutsunderlag och planering av nationalparkerna, genom bland annat Nationalparksplan för Sverige. Ett större sammanhängande område av viss landskapstyp kan med stöd av 7 kap. 2 § miljöbalken inrättas som nationalpark. Området bör befinna sig i “naturligt tillstånd eller i väsentligt oförändrat skick”. En förutsättning är att staten äger marken.
Naturreservat
Naturreservat bildas av länsstyrelserna och kommunerna med stöd av 7 kap. 4-6 § miljöbalken. I Sverige och i många andra länder är bildande av naturreservat ett av de vanligaste sätten att skydda värdefull natur på ett långsiktigt sätt. Naturreservat kan bildas enligt 7 kap. 4 § miljöbalken.
Naturvårdsområde Skyddsformen naturvårdsområde infördes i naturvårdslagen 1974 och upphörde i och med införandet av miljöbalken 1999. Områdena förekommer främst i marina miljöer och skogsområden avsedda för friluftsliv. De områden som inrättats ska vid tillämpningen av miljöbalken anses som naturreservat. Lagstiftningen gav dock denna skyddsform en stor begränsning, då föreskrifterna inte får vara så ingripande att pågående markanvändning avsevärt försvåras inom området. Därför finns det skäl att särskilja naturvårdsområdena i statistikredovisningen även fortsättningsvis, bland annat då vi redovisar skydd av skog.
Folkmängd
Uppgifter om folkmängd har hämtats från Register över totalbefolkning (RTB) samkört med Lantmäteriets fastighetsregister. Referensdatum är den 31 december aktuellt år.
Genom en ändring av naturresurslagen (NRL) år 1995 skapades en möjlighet att inrätta nationalstadsparker. Inom en nationalstadspark får ny bebyggelse och nya anläggningar uppföras och andra åtgärder vidtas endast om det kan ske utan intrång i parklandskap eller naturmiljö och utan att det historiska landskapets natur- och kulturvärden i övrigt skadas. Dessa regler innebär att det kan vara möjligt att uppföra ett begränsat antal nya byggnader inom befintliga bostadsområden och områden med byggnader för högre utbildning, vetenskaplig forskning, museiverksamhet, idrott och rekreation. Det är också möjligt att bygga om och anpassa byggnader efter sådana verksamheters behov. Åtgärderna ska dock utföras så att karaktären av byggnader i park bevaras. Begreppet Nationalstadspark regleras numera i 4 kap 7 § miljöbalken.
Den 1 januari 1995 inrättades den första och hittills enda nationalstadsparken, kallad Kungliga nationalstadsparken. Den omfattar området Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården i framförallt kommunerna Stockholm, Solna och Lidingö.
En tätort har sammanhängande bebyggelse med minst 200 invånare. SCB avgränsar tätorterna geografiskt och beräknar därefter statistik per tätort.
Från och med referensår 2018 ingår även biotopskyddsområden (i skog och på övrig mark) och Kungliga nationalstadsparken i statistiken. Det leder till ökade andelar befolkning inom zoner runt skyddad natur, samt minskade medelavstånd till skyddad natur.
Med stöd av 7 kap. 11 § miljöbalken kan speciella och/eller värdefulla biotoper skyddas. Skyddet omfattar mindre mark- eller vattenområden som utgör livsmiljö för hotade djur- eller växtarter eller som av annan orsak är särskilt skyddsvärda. Inom områdena får inte verksamhet bedrivas som kan skada naturmiljön. I allmänhet används denna skyddsform för att bevara nyckelbiotoper. Biotopskyddsområden i skogsmark (SBO) hanteras av Skogsstyrelsen och skyddas av paragraf 6 i områdesskyddsförordningen. Även enskilda kommuner kan bilda biotopskyddsområden enligt paragraf 7 i områdesskyddsförordningen. Biotopskyddsområden i jordbruksmark (ÖBO) hanteras av länsstyrelserna och kommunerna och skyddas av paragraferna 5 och 7 i områdesskyddsförordningen.
Med stöd av 7 kap. 11 § miljöbalken kan speciella och/eller värdefulla biotoper skyddas. Skyddet omfattar mindre mark- eller vattenområden som utgör livsmiljö för hotade djur- eller växtarter eller som av annan orsak är särskilt skyddsvärda. Inom områdena får inte verksamhet bedrivas som kan skada naturmiljön. I allmänhet används denna skyddsform för att bevara nyckelbiotoper.
Biotopskyddsområden i jordbruksmark (ÖBO) hanteras av länsstyrelserna och kommunerna och skyddas av paragraferna 5 och 7 i områdesskyddsförordningen.
tabellinnehåll
Medelavstånd, meter i jämna 100-tal
Medelavstånd redovisas avrundat till jämna 100-tal.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-05-27
Kontakt
Karin Hedeklint, SCB
+46 010-479 45 14
mark.vatten.gis@scb.se

Jerker Moström, SCB
+46 010-479 40 31
jerker.mostrom@scb.se

Enhet
Inom 300 meter, andel i procent:
andel
Inom 1 kilometer, andel i procent:
andel
Inom 3 kilometer, andel i procent:
andel
Inom 5 kilometer, andel i procent:
andel
Inom 10 kilometer, andel i procent:
andel
Medelavstånd, meter i jämna 100-tal:
100-tals meter
Referenstid
Inom 300 meter, andel i procent:
31 december
Inom 1 kilometer, andel i procent:
31 december
Inom 3 kilometer, andel i procent:
31 december
Inom 5 kilometer, andel i procent:
31 december
Inom 10 kilometer, andel i procent:
31 december
Medelavstånd, meter i jämna 100-tal:
31 december
Datatyp
Inom 300 meter, andel i procent:
Stock
Inom 1 kilometer, andel i procent:
Stock
Inom 3 kilometer, andel i procent:
Stock
Inom 5 kilometer, andel i procent:
Stock
Inom 10 kilometer, andel i procent:
Stock
Medelavstånd, meter i jämna 100-tal:
Stock
Kalenderkorrigerad
Inom 300 meter, andel i procent:
Nej
Inom 1 kilometer, andel i procent:
Nej
Inom 3 kilometer, andel i procent:
Nej
Inom 5 kilometer, andel i procent:
Nej
Inom 10 kilometer, andel i procent:
Nej
Medelavstånd, meter i jämna 100-tal:
Nej
Säsongsrensad
Inom 300 meter, andel i procent:
Nej
Inom 1 kilometer, andel i procent:
Nej
Inom 3 kilometer, andel i procent:
Nej
Inom 5 kilometer, andel i procent:
Nej
Inom 10 kilometer, andel i procent:
Nej
Medelavstånd, meter i jämna 100-tal:
Nej
Skapad datum
2020-08-05
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000000SE