Statistikdatabasen
Total tillförd och återvunnen mängd förpackningar uppdelat efter förpackningsslag. År 2012 - 2019
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

förpackningsslag Markera minst ett värde

Totalt 7 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 8 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Anledningen till att det finns en skillnad mellan mängd förpackningar som sätts på marknaden och mängd förpackningar som materialåtervinns är på grund av att samtliga förpackningar inte källsorteras och hamnar i insamlingssystemen för materialåtervinning. Istället kastas förpackningarna bland annat avfall, framförallt i avfall till energiåtervinning.


förpackningsslag
PET-flaskor
Gäller endast PET-flaskor som ingår i pantsystemet. Vid rapportering till EU redovisas inte PET-flaskor separat utan som plastförpackningar.
Metall, ej pantburkar
Fram till och med referensår 2015 har svenska pantburkar och så kallade importburkar (privatimporterade burkar utan svensk pantsymbol) som samlas in och materialåtervinns inom ramen för det största insamlingssystemet för metallförpackningar allokerats till förpackningsslag pantburkar. Detta innebär att dessa mängder har redovisats som förpackningsslaget pantburkar. För referensår 2016 har svenska pantburkar som samlas in och materialåtervinns inom ramen för det största insamlingssystemet för metallförpackningar allokerats till förpackningsslag pantburkar. Däremot har inte de så kallade importburkarna allokerats till förpackningsslag pantburkar. Detta innebär att importburkarna, insamlade inom insamlingssystemet för metallförpackningar, redovisas som metallförpackningar från och med år 2016. Mängden importburkar ingår som en okänd delmängd i förpackningsslaget metallförpackning.
Pantburkar
Gäller endast burkar som ingår i pantsystemet. Vid rapportering till EU redovisas inte pantburkar separat utan som metallförpackningar.
Det förekommer tidsseriebrott mellan 2015 och 2016. Mellan 2015 och 2016 var det en minskning i statistiken som beror på att så kallade importburkar (privatimporterade burkar utan svensk pantsymbol) som lämnas till metallförpackningsinsamlingen, ingår i kategorin metallförpackningar i statistiken för 2016. 2015 och tidigare ingick importburkar som lämnas till metallförpackningsinsamlingen i kategorin pantburkar.
Det förekommer även tidsseriebrott mellan 2016 och 2017. Från och med referensår 2017 är det beslutat att så kallade importburkar (privatimporterade burkar utan svensk pantsymbol) som lämnas in till pantsystemet inte ska ingå i statistiken över materialåtervunna pantburkar.
Trä
För träförpackningar ingår förberedelse för återanvändning i ”Materialåtervinning, ton” och ”Materialåtervinning, procent”.
Det förekommer tidsseriebrott mellan 2015 och 2016 vilket beror på att Naturvårdsverket avseende referensår 2016 har förtydligat för uppgiftslämnarna hur återvinning av träförpackningar bör rapporteras, vilket resulterat i att statistiken för 2016 skiljer sig mycket från tidigare års statistik.
Det förekommer även tidsseriebrott mellan 2016 och 2017 vilket enligt det centrala materialbolaget beror på förändrade rapporteringsrutiner hos deras anslutna producenter.
tabellinnehåll
Materialåtervinning, procent
Tabellinnehållet ”Materialåtervinning, procent” beräknas genom att dividera materialåtervunnen mängd förpackningar med tillförd mängd.
tabellinnehåll: Materialåtervinning, procent , förpackningsslag: Papper, papp, kartong och wellpapp
För referensår 2018 har ”Materialåtervinning, procent” reviderats till 77 procent (tidigare 82 procent). Detta efter att materialbolaget för pappersförpackningar har fått in uppdaterade uppgifter från en av sina anslutna producenter.
tabellinnehåll: Materialåtervinning, procent , förpackningsslag: Metall, ej pantburkar
För referensår 2019 redovisas inte ”Tillförd mängd, ton” eftersom uppgifterna saknas eller är för osäkra. Eftersom uppgifterna över tillförd mängd inte redovisas går inte ”Materialåtervinning, procent” att beräkna.
tabellinnehåll: Tillförd mängd, ton , förpackningsslag: Metall, ej pantburkar
För referensår 2019 redovisas inte ”Tillförd mängd, ton” eftersom uppgifterna saknas eller är för osäkra. Eftersom uppgifterna över tillförd mängd inte redovisas går inte ”Materialåtervinning, procent” att beräkna.
tabellinnehåll: Materialåtervinning, ton , förpackningsslag: Papper, papp, kartong och wellpapp
För referensår 2018 har ”Materialåtervinning, ton” reviderats till 449 000 ton (tidigare 479 600 ton). Detta efter att materialbolaget för pappersförpackningar har fått in uppdaterade uppgifter från en av sina anslutna producenter.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-09-15
Kontakt
Filippa Egnér, SCB
+46 010-479 41 38
filippa.egner@scb.se

Avfallstatistik Naturvårdsverket, Naturvårdsverket
- -
avfallsstatistik@naturvardsverket.se

Enhet
Tillförd mängd, ton:
ton
Materialåtervinning, ton:
ton
Materialåtervinning, procent:
procent
Datatyp
Tillförd mängd, ton:
Flöde
Materialåtervinning, ton:
Flöde
Materialåtervinning, procent:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Tillförd mängd, ton:
Nej
Materialåtervinning, ton:
Nej
Materialåtervinning, procent:
Nej
Säsongsrensad
Tillförd mängd, ton:
Nej
Materialåtervinning, ton:
Nej
Materialåtervinning, procent:
Nej
Skapad datum
2020-10-20
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Naturvårdsverket
Matris
000000XV