Statistikdatabasen
Befolkning 16-64 år efter kön, ålder, typ av studiedeltagande, utbildningsnivå och studiemedelsutnyttjande under höstterminen. År 1993 - 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

kön

Totalt 2 Valda

Sök

ålder

Totalt 20 Valda

Sök

typ av studiedeltagande

Totalt 15 Valda

Sök

utbildningsnivå

Totalt 8 Valda

Sök

studiemedelsutnyttjande

Totalt 4 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 26 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

1) Studiemedel för utlandsstudier redovisades ej 1993-1994 och rapporterades ofullständigt i registret avseende höstterminen 1996. 2) Kvalificerad yrkesutbildning (KY) ingår i registret först fr.o.m. HT 1997 (ca 800 personer påbörjade KY HT 1996). 3) Uppgifter om studerande i folkhögskola avser elever i s.k. långa kurser. För åren 1997-1999 ingår endast elever registrerade i det s.k. kunskapslyftet. 4) Teknisk basår vid universitet/högskola redovisas fr.o.m. 1998. Tekniskt basår i KOMVUX ingår i redovisningen för KOMVUX. 5) Kategorin Övriga med CSN-stöd omfattar personer med studiemedel för studier i Sverige om de inte ingår i andra studerandegrupper. 6) För forskarstuderande ingår från och med HT 2005 endast personer med en redovisad studieaktivitetsgrad uppgående till minst 1 procent, mot 10 procent under åren 2000-2004. 7) Fr. o. m. 2015 ingår Konst- och Kulturutbildningar under Kompletterande utbildning. 8) Fr. o. m. 2016 har Konst- och kulturutbildningar ersatt Kompletterande utbildningar. 9) P g a förändringar i högskolornas inrapporteringssystem får distansstuderande på högskolan, fr o m 2018, i mycket större utsträckning än tidigare lärosätets hemvist som studiekommun än tidigare. Före 2018 sattes distansstuderandes studiekommun i huvudsak till folkbokföringskommunen (se vidare Kvalitetsdeklaration – Befolkningens studiedeltagande).
studiemedelsutnyttjande
Typ av studiemedelsutnyttjande avser endast eventuella studiemedel för studier i Sverige.
utbildningsnivå
Nivåklassificeringen är gjord enligt Svensk Utbildningsnomenklatur (SUN).
år
2003
Arbetsmarknadsutbildning redovisas inte för år 2003 eftersom SCB inte har tillgång till samtliga studerande.
typ av studiedeltagande
forskarutbildning
För forskarstuderande ingår från och med 2005 endast studerande med en uppgiven studieaktivitetsgrad på minst 1 procent. För åren 2000-2004 ingick studerande med en studieaktivitetsgrad på minst 10 procent. För åren 1993-1999 ingick samtliga registrerade forskarstuderande.
kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning
Från och med 2009 ingår yrkeshögskoleutbildning (YH) i samma redovisning som kvalificerad yrkesutbildning (KY). År 2013 kommer YH helt att ha ersatt KY.
folkhögskola
För folkhögskola ingår elever på sk långa kurser. För åren 1997-1999 ingår endast elever i det sk kunskapslyftet.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-12-17
Kontakt
Tomas Westling, SCB
+46 010-479 61 78
tomas.westling@scb.se

Enhet
Befolkningens studiedeltagande:
antal
Referenstid
Befolkningens studiedeltagande:
31 december respektive år
Datatyp
Befolkningens studiedeltagande:
Stock
Kalenderkorrigerad
Befolkningens studiedeltagande:
Nej
Säsongsrensad
Befolkningens studiedeltagande:
Nej
Skapad datum
2020-10-29
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
UF0507B1