Statistikdatabasen
Befolkning 16-74 år efter kön, ålder, typ av studiedeltagande under höstterminen, förälders utbildningsnivå och nationell bakgrund. År 1999 - 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

kön

Totalt 2 Valda

Sök

ålder

Totalt 20 Valda

Sök

typ av studiedeltagande

Totalt 5 Valda

Sök

föräldrarnas utbildningsnivå

Totalt 8 Valda

Sök

nationell bakgrund

Totalt 6 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 20 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

1) Studiemedel för utlandsstudier redovisades ej 1993-1994 och rapporterades ofullständigt i registret avseende höstterminen 1996. 2) Kvalificerad yrkesutbildning (KY) ingår i registret först fr.o.m. HT 1997 (ca 800 personer påbörjade KY HT 1996). 3) Uppgifter om studerande i folkhögskola avser elever i s.k. långa kurser. För åren 1997-1999 ingår endast elever registrerade i det s.k. kunskapslyftet. 4) Teknisk basår vid universitet/högskola redovisas fr.o.m. 1998. Tekniskt basår i KOMVUX ingår i redovisningen för KOMVUX. 5) Kategorin Övriga med CSN-stöd omfattar personer med studiemedel för studier i Sverige om de inte ingår i andra studerandegrupper. 6) För forskarstuderande ingår från och med HT 2005 endast personer med en redovisad studieaktivitetsgrad uppgående till minst 1 procent, mot 10 procent under åren 2000-2004. 7) Fr. o. m. 2015 ingår Konst- och Kulturutbildningar under Kompletterande utbildning. 8) Fr. o. m. 2016 har Konst- och kulturutbildningar ersatt Kompletterande utbildningar. 9) P g a förändringar i högskolornas inrapporteringssystem får distansstuderande på högskolan, fr o m 2018, i mycket större utsträckning än tidigare lärosätets hemvist som studiekommun än tidigare. Före 2018 sattes distansstuderandes studiekommun i huvudsak till folkbokföringskommunen (se vidare Kvalitetsdeklaration – Befolkningens studiedeltagande).
nationell bakgrund
född utomlands, minst en förälder född i Sverige
Om båda föräldrarnas födelseland är okänt har personen redovisats som om föräldrarna är födda utomlands om personen själv är född utomlands. På grund av ofullständig information har utlandsfödda personer som saknade uppgift om föräldrarnas födelseland (sannolikt felaktigt) blivit klassificerade som om minst en förälder varit född i Sverige för år 1999. Från och med 2004 redovisas förälder som född i Sverige om båda föräldrarna är okända i Sverige och det finns minst en adoptivförälder som är född i Sverige. Detta förklarar den stora ökningen antalet utrikes födda med föräldrar födda i SVerige från 2003 till 2004.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-12-17
Kontakt
Tomas Westling, SCB
+46 010-479 61 78
tomas.westling@scb.se

Enhet
Befolkningens studiedeltagande:
antal
Referenstid
Befolkningens studiedeltagande:
31 december respektive år
Datatyp
Befolkningens studiedeltagande:
Stock
Kalenderkorrigerad
Befolkningens studiedeltagande:
Nej
Säsongsrensad
Befolkningens studiedeltagande:
Nej
Skapad datum
2020-10-29
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
UF0507F1