Statistikdatabasen
In- och utvandrare 16-74 år efter kön, ålder, nationell bakgrund, utbildningsnivå och utbildningsinriktning SUN 2000. År 1990 - 2019
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

kön

Totalt 2 Valda

Sök

ålder

Totalt 6 Valda

Sök

nationell bakgrund

Totalt 2 Valda

Sök

utbildningsnivå

Totalt 8 Valda

Sök

utbildningsinriktning SUN 2000

Totalt 10 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 30 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Tidsseriebrott 2000; Utbildningsregistret (UREG) har till året 2000 genomgått ett par större kvalitetshöjande förändringar vilket gör att jämförelser med tidigare årgångar av registret måste göras med stor försiktighet! 1) Det tidigare klassificeringssystemet SUN (Svensk Utbildningsnomenklatur) har ersatts av den helt nya ISCED-anpassade nomenklaturen SUN2000. 2) Ett antal nya uppgiftskällor till Utbildningsregistret har tillkommit. Detta gör att utbildningsnivån i riket enligt Utbildningsregistret ökade kraftigt år 2000, vilket delvis är en effekt av de ovan beskrivna förändringarna. Mer information om kvalitetshöjningen år 2000 finns på SCB:s webbplats.
utbildningsnivå
Nivåklassificeringen är gjord enligt Svensk Utbildningsnomenklatur (SUN).
tabellinnehåll
Invandrare
Uppgift om invandrares utbildning avser året efter invandringsåret eller utländsk utbildning som senare blivit rapporterad till SCB. För det senaste årets invandring redovisas utbildning invandringsåret, men denna uppgift är i ofullständig och uppdateras efterföljande år med uppgifter avseende året efter invandringsåret. En viktig källa för utrikes födda invandrares utbildning är de enkäter avseende utbildning i annat land än Sverige som genomförts 1995 och årligen från och med 1999. Dessa uppgifter är normalt tillgängliga året efter invandringsåret. För uppgift om utländsk forskarutbildning finns ett tidsseriebrott 2003 till följd av att utformningen av enkäten avseende utbildning i annat land än Sverige ändrades detta år.
Invandrare
Till Utbildningsregistret 2017 har den årliga enkätundersökningen ”Utbildning i annat land än Sverige” begränsats så att de personer som invandrat under det senaste året och har en utbildningsuppgift registrerad vid Arbetsförmedlingen inte får enkäten. Det är framför allt gruppen som kommer från flyktingländer som inte fått enkäten. Denna förändring påverkar fördelningen på de olika utbildningsnivåerna. Läs mer om detta i kvalitetsdeklarationen för befolkningens utbildning.
Utvandrare
Uppgift om utvandrares utbildning avser utbildning som fullföljts senast under utvandringsåret. För det senaste året avser uppgiften utbildningar som fullföljts senast året före utvandringsåret. Dessa uppgifter aktualiseras sedan i samband med att efterföljande års utvandrare läggs till i tabellen.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2020-05-08
Kontakt
Tomas Westling, SCB
+46 010-479 61 78
tomas.westling@scb.se

Enhet
Invandrare:
antal
Utvandrare:
antal
Referenstid
Invandrare:
Kalenderår
Utvandrare:
Kalenderår
Datatyp
Invandrare:
Flöde
Utvandrare:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Invandrare:
Nej
Utvandrare:
Nej
Säsongsrensad
Invandrare:
Nej
Utvandrare:
Nej
Skapad datum
2021-01-18
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
UF0506M7