Statistikdatabasen
Befolkning 16-74 år efter kön, ålder, nationell bakgrund, utbildningsnivå och utbildningsinriktning SUN 2000. År 2000 - 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

kön

Totalt 2 Valda

Sök

ålder

Totalt 6 Valda

Sök

nationell bakgrund

Totalt 2 Valda

Sök

utbildningsnivå

Totalt 8 Valda

Sök

utbildningsinriktning SUN 2000

Totalt 10 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 19 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Notera att en utbildningsnivå innehåller såväl utbildningar som avslutats med examen som utbildningar som avslutats utan examen, forskarutbildning undantaget där endast examinerade ingår. En utbildning måste minst omfatta en termins heltidsstudier för att kunna nivåklassificeras.

För vidare information om principer vid klassificering av utbildningsnivå, se www.scb.se/sun
Tidsseriebrott 2000; Utbildningsregistret (UREG) har till året 2000 genomgått ett par större kvalitetshöjande förändringar vilket gör att jämförelser med tidigare årgångar av registret måste göras med stor försiktighet! 1) Det tidigare klassificeringssystemet SUN (Svensk Utbildningsnomenklatur) har ersatts av den helt nya ISCED-anpassade nomenklaturen SUN2000. 2) Ett antal nya uppgiftskällor till Utbildningsregistret har tillkommit. Detta gör att utbildningsnivån i riket enligt Utbildningsregistret ökade kraftigt år 2000, vilket delvis är en effekt av de ovan beskrivna förändringarna. Mer information om kvalitetshöjningen år 2000 finns på SCB:s webbplats.
Tidsseriebrott också 1990; Kvaliteten höjdes väsentligt fr.o.m. 1990 då kompletterande uppgifter samlades in i samband med Folk- och bostadsräkningen 1990. På grund av kvalitetshöjningen fr.o.m. 1990 bör data från 1985-1989 om möjligt undvikas, alternativt jämförelser bakåt före 1990 göras med stor försiktighet. > > För förändringar av Utbildningsregistret under perioden 1985 - 2018 samt en utförlig beskrivning av registret, se SCB:s webbplats.
Notera att Utbildningsregistret kan sakna uppgifter om vissa utbildningar för ett fåtal personer. Dessa utbildningar skulle ha kunnat höja en persons högsta utbildningsnivå! Detta kan exempelvis gälla utländska utbildningar, utbildningar i privat regi, företagsintern utbildning eller äldre utbildningar. För vidare information se produktbeskrivningen på SCB:s webbplats.
utbildningsnivå
Nivåklassificeringen är gjord enligt Svensk Utbildningsnomenklatur (SUN).
utbildningsinriktning SUN 2000
2012-09-12 har fördelningen inom variabeln utbildningsinriktning SUN 2000 korrigerats för åren 2006-2010. Med anledning av detta skall försiktighet iakttagas vid jämförelse över tid, när utvecklingen för utbildningens inriktning (gymnasial nivå) för perioden 2000-2005 jämförs med åren 2006 och senare.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2019-04-23
Kontakt
Tomas Westling, SCB
+46 010-479 61 78
tomas.westling@scb.se

Michael Karlsson, SCB
+46 010-479 64 81
michael.karlsson@scb.se

Enhet
Befolkning:
antal
Referenstid
Befolkning:
Kalenderår
Datatyp
Befolkning:
Stock
Kalenderkorrigerad
Befolkning:
Nej
Säsongsrensad
Befolkning:
Nej
Skapad datum
2021-01-18
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
UF0506M1