Statistikdatabasen
Utbildade resp kursdeltagare efter kursämne. 2 ggr/år 2001M06 - 2006M06
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

kursämne

Totalt 17 Valda

Sök

2 ggr/år Markera minst ett värde

Totalt 7 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

I begreppet Kursdeltagare räknas en person med 1 gång för varje kurs som hon/han har deltagit i.
I begreppet Antal personer i denna tabell räknas en person med en gång för varje typ av utbildning hon/han har deltagit i. Det totala antalet utbildade för samtliga kurstyper är därför mindre än summan av antalet utbildade inom de olika kursämnena.
Personalutbildningsundersökningen görs som ett tillägg till arbetskraftsundersökningarna, AKU, vilka utförs varje månad. Tilläggsfrågorna som gäller personalutbildning ställs två gånger per år, i juni och i december. Undersökningen i juni gäller första halvåret och decembermätningen andra halvåret. Frågor om personalutbildning ställs enbart till sysselsatta (förvärvsarbetande) i åldern 16-64 år som ingår i arbetskraften. Bruttourvalet för personalutbildningsstatistiken utgörs av ca 13 000 personer. Som urvalsram används registret över totalbefolkningen (RTB). Sedan 1999 är urvalet detsamma under både första och andra halvåret under ett kalenderår och en tredjedel av urvalet är detsamma under två på varandra följande kalenderår. Detta har möjliggjort redovisning av statistik om personalutbildning både per halvår och per kalenderår. Statistik om företagens kostnader för personalutbildning finns redovisat på åtta olika kostnadsslag på SCB:s hemsida och i rapportserien Bakgrundsfakta till Arbetsmarknads- och Utbildningsstatistiken. För ytterligare information om personalutbildningsstatistiken hänvisas till SCB:s hemsida (www.scb.se), publicerade statistiska meddelanden i serien UF39 (tidigare serie U39) samt rapporter publicerade i rapportserien Bakgrundsfakta till Arbetsmarknads- och Utbildningsstatistiken.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2006-11-06
Kontakt
Mattias Fritz, SCB
+46 010-479 62 67
mattias.fritz@scb.se

Personalutbildningsstatistik, SCB
+46 010-479 60 00
ua@scb.se

Enhet
Utbildade, personer 1000-tal:
1000-tal
Kursdeltagare, 1000-tal:
1000-tal
Utbildningstid, dagar/personer:
dagar
Utbildningstid, dagar/kursdeltagare:
dagar
Referenstid
Utbildade, personer 1000-tal:
1:a halvåret (mätperiod juni), 2:a halvåret (mätperiod december)
Kursdeltagare, 1000-tal:
1:a halvåret (mätperiod juni), 2:a halvåret (mätperiod december)
Utbildningstid, dagar/personer:
1:a halvåret (mätperiod juni), 2:a halvåret (mätperiod december)
Utbildningstid, dagar/kursdeltagare:
1:a halvåret (mätperiod juni), 2:a halvåret (mätperiod december)
Datatyp
Utbildade, personer 1000-tal:
Flöde
Kursdeltagare, 1000-tal:
Flöde
Utbildningstid, dagar/personer:
Flöde
Utbildningstid, dagar/kursdeltagare:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Utbildade, personer 1000-tal:
Nej
Kursdeltagare, 1000-tal:
Nej
Utbildningstid, dagar/personer:
Nej
Utbildningstid, dagar/kursdeltagare:
Nej
Säsongsrensad
Utbildade, personer 1000-tal:
Nej
Kursdeltagare, 1000-tal:
Nej
Utbildningstid, dagar/personer:
Nej
Utbildningstid, dagar/kursdeltagare:
Nej
Skapad datum
2020-10-21
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
UF0502U7