Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Antal examina i högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå efter universitet/högskola, examen, utbildningslängd, kön och ålder. Läsår 1977/78 - 2022/23

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Anna Gärdqvist, SCB
+46 010-479 65 45
Nej
2023-11-17
Antal examina:
antal
Antal examina:
Läsår
Antal examina:
Stock
Antal examina:
Nej
Antal examina:
Nej
Universitetskanslersämbetet
UF0205E1
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Sökfält för att markera värden i listanAMU-center i Lidköping , Akademi för Ledarskap och Teologi , Beckmans Designhögskola ,

Valda 0 Totalt 130

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listanagronomexamen/motsv , apotekarexamen/motsv , arbetsterapeutexamen/motsv ,

Valda 0 Totalt 77

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 4

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 2

Valfri variabel
Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan1977/78 , 1978/79 , 1979/80 ,

Valda 1 Totalt 46

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

I denna tabell redovisas sex generella examina och ett 60-tal yrkesexamina samt examina enligt äldre studieordning. De sex generella examina är högskoleexamen, kandidatexamen, magisterexamen, magisterexamen (2007), magisterexamen med ämnesbredd och masterexamen. Magisterexamen (2007) och masterexamen inrättades läsåret 2007/08. Från den 1 juli 2007 delas högskoleutbildningen in i tre nivåer: grundnivå, avancerad nivå samt forskarnivå. Det som tidigare kallades grundläggande högskoleutbildning motsvaras nu av högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå. En student kan ta ut flera examina under ett och samma läsår, t.ex. både kandidat- och magisterexamen eller både generell examen och yrkesexamen. Antalet examinerade personer är således lägre än antalet examina under ett läsår.

universitet/högskola

Det universitet/den högskola som utfärdat examensbeviset.

examen

Examen utfärdas på begäran av student. En student som uppfyller kraven för examen men som inte begär att få examensbevis efter avslutad utbildning räknas inte som examinerad.

examen

Examensbenämningarna följer den nu gällande examensordningen. Examen enligt tidigare examensordning med motsvarighet i aktuell examensordning redovisas under den nu gällande benämningen.

utbildningslängd

Normal utbildningstid (utan studieuppehåll) för respektive examen för en heltidsstudent. För examina av påbyggnadskaraktär inräknas även tiden för föregående examen. Exempel: Masterexamen omfattar 120 högskolepoäng (motsvarande två års heltidsstudier) och förutsätter att studenten tidigare har examen om minst 180 högskolepoäng (motsvarande tre år heltidsstudier), vilket ger en total utbildningslängd för masterexamen på fem år.

ålder

Beräknas per den 31 dec under läsåret.