Statistikdatabasen
Undervisande och forskande personal inom högskolan omräknat till heltidspersoner efter universitet/högskola, ämne, tjänstekategori, kön och ålder. Uppdateras ej. År 2001 - 2011
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

universitet/högskola

Totalt 66 Valda

Sök

ämne

Totalt 13 Valda

Sök

tjänstekategori Markera minst ett värde

Totalt 7 Valda

Sök

kön

Totalt 2 Valda

Sök

ålder

Totalt 11 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 11 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Vid beräkning av antalet anställda omräknade till heltidspersoner summeras individernas tjänsteomfattning i respektive tjänstekategori. Från 2008 har tjänstebenämningarna biträdande lektor och biträdande universitetslektor flyttats till tjänstekategorin forskarassistent. I den publicerade statistiken har denna förändring införts bakåt i tiden så att den är jämförbar över åren. Lokalvårdare ingår från 2008 i tjänstekategorin Teknisk personal.
Tabellen korrigerad 2012-06-04
universitet/högskola
Det lärosäte där den anställde haft sin tjänst under oktober månad.
ämne
Nationellt ämne (2-siffernivån): Gruppering av det ämne som den undervisande och forskande personalen är verksam inom sker på olika nivåer. I denna redovisning används den grövsta nivån som gruppering och som har tolv ämnesgrupper: Humaniora och religionsvetenskap, Rättsvetenskap/juridik, Samhällsvetenskap, Matematik, Naturvetenskap, Teknikvetenskap, Skogs- och jordbruksvetenskap samt landskapsplanering, Medicin, Odontologi, Farmaci, Veterinärmedicin och Övriga forskningsområden. Undervisande och forskande personal (bl.a. en del professorer, lektorer och adjunkter) som inte är verksam inom något forskningsämne redovisas under ingen ämneskod.
tjänstekategori
Personalens tjänstebenämningar har klassificerats i tolv huvudgrupper, tjänstekategorier. De tolv tjänstekategorierna har använts som fördelningsvariabel i tabellerna som innehåller uppgifter om samtlig personal vid lärosätena. I de tabeller som redovisar den undervisande och forskande personalen återfinns åtta tjänstekategorier: professorer, forskarassistenter, lektorer, adjunkter, gäst- och timlärare, annan forskande och undervisande personal, forskarstuderande samt teknisk och administrativ personal (TA-personal). TA-personalen (t.ex. forskningsingenjörer, projektassistenter och projektledare) som arbetar med undervisning och/eller forskning redovisas som en egen tjänste-kategori.
ålder
Personalen är fördelad efter följande åldersgrupper: upp till 24 år, 25-29 år, 30-34 år, 35-39 år, 40-44 år, 45-49 år, 50-54 år, 55-59 år, 60-64 år samt 65 år och däröver. Åldern beräknas per den 31 december under året.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2012-06-05
Kontakt
Sylvia Ekström, SCB
+46 010-479 62 69
sylvia.ekstrom@scb.se

Enhet
Undervisande och forskande personal inom högskolan omräknat till heltidspersoner:
antal
Datatyp
Undervisande och forskande personal inom högskolan omräknat till heltidspersoner:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Undervisande och forskande personal inom högskolan omräknat till heltidspersoner:
Nej
Säsongsrensad
Undervisande och forskande personal inom högskolan omräknat till heltidspersoner:
Nej
Skapad datum
2020-10-29
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Universitetskanslersämbetet
Matris
UF0202T2