Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Antal anställda inom högskolan omräknat till heltidspersoner efter universitet/högskola, tjänstekategori, kön och ålder. Uppdateras ej. År 2001 - 2011

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
Angelina Nyström, SCB
+46 010-479 68 29
Ja
2012-06-05
Antal anställda inom högskolan omräknat till heltidspersoner:
antal
Antal anställda inom högskolan omräknat till heltidspersoner:
Flöde
Antal anställda inom högskolan omräknat till heltidspersoner:
Nej
Antal anställda inom högskolan omräknat till heltidspersoner:
Nej
Universitetskanslersämbetet
UF0202T1
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Sökfält för att markera värden i listanBeckmans Designhögskola , Blekinge tekniska högskola , Chalmers tekniska högskola ,

Valda 0 Totalt 66

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listanprofessorer , forskarassistenter , lektorer ,

Valda 0 Totalt 12

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 2

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan-24 år , 25-29 år , 30-34 år ,

Valda 0 Totalt 11

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2001 , 2002 , 2003 ,

Valda 1 Totalt 11

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Vid beräkning av antalet anställda omräknade till heltidspersoner summeras individernas tjänsteomfattning i respektive tjänstekategori. Från 2008 har tjänstebenämningarna biträdande lektor och biträdande universitetslektor flyttats till tjänstekategorin forskarassistent. I den publicerade statistiken har denna förändring införts bakåt i tiden så att den är jämförbar över åren. Lokalvårdare ingår från 2008 i tjänstekategorin Teknisk personal.
Tabellen korrigerad 2012-06-04

universitet/högskola

Det lärosäte där den anställde haft sin tjänst under oktober månad.

tjänstekategori

Personalens tjänstebenämningar har klassificerats i tolv huvudgrupper, tjänstekategorier. De tolv tjänstekategorierna har använts som fördelningsvariabel i tabellerna som innehåller uppgifter om samtlig personal vid lärosätena. I de tabeller som redovisar den undervisande och forskande personalen återfinns åtta tjänstekategorier: professorer, forskarassistenter, lektorer, adjunkter, gäst- och timlärare, annan forskande och undervisande personal, forskarstuderande samt teknisk och administrativ personal (TA-personal). TA-personalen (t.ex. forskningsingenjörer, projektassistenter och projektledare) som arbetar med undervisning och/eller forskning redovisas som en egen tjänste-kategori.

ålder

Personalen är fördelad efter följande åldersgrupper: upp till 24 år, 25-29 år, 30-34 år, 35-39 år, 40-44 år, 45-49 år, 50-54 år, 55-59 år, 60-64 år samt 65 år och däröver. Åldern beräknas per den 31 december under året.