Statistikdatabasen
Antal anställda inom högskolan omräknat till heltidspersoner efter universitet/högskola, tjänstekategori, kön och ålder. Uppdateras ej. År 2001 - 2011
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

universitet/högskola

Totalt 66 Valda

Sök

tjänstekategori

Totalt 12 Valda

Sök

kön

Totalt 2 Valda

Sök

ålder

Totalt 11 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 11 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Vid beräkning av antalet anställda omräknade till heltidspersoner summeras individernas tjänsteomfattning i respektive tjänstekategori. Från 2008 har tjänstebenämningarna biträdande lektor och biträdande universitetslektor flyttats till tjänstekategorin forskarassistent. I den publicerade statistiken har denna förändring införts bakåt i tiden så att den är jämförbar över åren. Lokalvårdare ingår från 2008 i tjänstekategorin Teknisk personal.
Tabellen korrigerad 2012-06-04
universitet/högskola
Det lärosäte där den anställde haft sin tjänst under oktober månad.
tjänstekategori
Personalens tjänstebenämningar har klassificerats i tolv huvudgrupper, tjänstekategorier. De tolv tjänstekategorierna har använts som fördelningsvariabel i tabellerna som innehåller uppgifter om samtlig personal vid lärosätena. I de tabeller som redovisar den undervisande och forskande personalen återfinns åtta tjänstekategorier: professorer, forskarassistenter, lektorer, adjunkter, gäst- och timlärare, annan forskande och undervisande personal, forskarstuderande samt teknisk och administrativ personal (TA-personal). TA-personalen (t.ex. forskningsingenjörer, projektassistenter och projektledare) som arbetar med undervisning och/eller forskning redovisas som en egen tjänste-kategori.
ålder
Personalen är fördelad efter följande åldersgrupper: upp till 24 år, 25-29 år, 30-34 år, 35-39 år, 40-44 år, 45-49 år, 50-54 år, 55-59 år, 60-64 år samt 65 år och däröver. Åldern beräknas per den 31 december under året.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2012-06-05
Kontakt
Sylvia Ekström, SCB
+46 010-479 62 69
sylvia.ekstrom@scb.se

Enhet
Antal anställda inom högskolan omräknat till heltidspersoner:
antal
Datatyp
Antal anställda inom högskolan omräknat till heltidspersoner:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Antal anställda inom högskolan omräknat till heltidspersoner:
Nej
Säsongsrensad
Antal anställda inom högskolan omräknat till heltidspersoner:
Nej
Skapad datum
2020-10-29
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Universitetskanslersämbetet
Matris
UF0202T1