Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Nettoprisindex (NPI), 1980=100. Månad 1980M01 - 2013M12

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
Ja
2014-01-14
Nettoprisindex (NPI), 1980=100:
index
Nettoprisindex (NPI), 1980=100:
Medel
Nettoprisindex (NPI), 1980=100:
Nej
Nettoprisindex (NPI), 1980=100:
Nej
Nettoprisindex (NPI), 1980=100:
1980
SCB
PR0101A6
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan1980M01 , 1980M02 , 1980M03 ,

Valda 1 Totalt 408

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Reviderade tal 2011-02-17 avseende maj 2009–december 2010. Skuggindextal publiceras med två decimaler från januari 2006. Skuggindextal skiljer sig vissa månader från motsvarande fastställda tal, vilka är de som gäller när man i bestämmelser i lagar, förordningar eller avtal hänvisat till konsumentprisindex. För fastställda tal, se tabell. KPI totalt, fastställda tal. Skuggindextalen är justerade med avseende på vissa brister i det prisunderlag eller de beräkningsmetoder som legat till grund för de fastställda talen. De är därmed konsistenta med index för huvud- och undergrupper, som justerats på motsvarande sätt. Korrigerade tal för januari och februari 2009 (8 april). NPI som index kommer att fasas ut och publiceringen på SCB:s webbplats har upphört från och med januari 2014 . SCB har dock ett särskilt uppdrag att beräkna NPI till och med 31 december 2018 med tanke på de befintliga kontrakt där NPI används. Trafikverket kommer under denna period att redovisa NPI på sin webbplats enligt överenskommelse med SCB:
Reviderade tal för januari - augusti 2006, januari - mars 2007 samt januari - juli 2008. Månadsförändringen reviderad för april och juli 2008. 12-månadersförändringen reviderad för maj-juli 2008.Nettoprisindex visar utvecklingen av den del av konsumentpriserna som återstår sedan nettot av indirekta skatter minus subventioner räknats bort. I Nettoprisindex har konsumentpriserna rensats från indirekt beskattning som belastar konsumtionsvaror i samtliga försäljningsled. En motsvarande behandling har skett för subventioner hänförliga till konsumtionsvaror.