Statistikdatabasen
Nettoprisindex (NPI), månadsförändring. Månad 1980M01 - 2013M12
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

månad Markera minst ett värde

Totalt 408 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Reviderade tal 2011-02-17 avseende maj 2009–december 2010. Skuggindextal publiceras med två decimaler från januari 2006. Skuggindextal skiljer sig vissa månader från motsvarande fastställda tal, vilka är de som gäller när man i bestämmelser i lagar, förordningar eller avtal hänvisat till konsumentprisindex. För fastställda tal, se tabell. KPI totalt, fastställda tal. Skuggindextalen är justerade med avseende på vissa brister i det prisunderlag eller de beräkningsmetoder som legat till grund för de fastställda talen. De är därmed konsistenta med index för huvud- och undergrupper, som justerats på motsvarande sätt.
Reviderad för januari, april och augusti 2006 samt februari 2007. Nettoprisindex visar utvecklingen av den del av konsumentpriserna som återstår sedan nettot av indirekta skatter minus subventioner räknats bort. I Nettoprisindex har konsumentpriserna rensats från indirekt beskattning som belastar konsumtionsvaror i samtliga försäljningsled. En motsvarande behandling har skett för subventioner hänförliga till konsumtionsvaror.
Korrigerat tal för januari 2009 (8 april).
NPI som index kommer att fasas ut och publiceringen på SCB:s webbplats har upphört från och med januari 2014 . SCB har dock ett särskilt uppdrag att beräkna NPI till och med 31 december 2018 med tanke på de befintliga kontrakt där NPI används. Trafikverket kommer under denna period att redovisa NPI på sin webbplats enligt överenskommelse med SCB:
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2014-01-14
Kontakt
(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Enhet
Nettoprisindex (NPI), månadsförändring, procent:
procent
Datatyp
Nettoprisindex (NPI), månadsförändring, procent:
Medel
Kalenderkorrigerad
Nettoprisindex (NPI), månadsförändring, procent:
Nej
Säsongsrensad
Nettoprisindex (NPI), månadsförändring, procent:
Nej
Skapad datum
2020-09-23
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
PR0101C6