Statistikdatabasen
Underliggande inflation, tolvmånaderstal enligt KPIX. Månad 1980M01 - 2015M12
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

månad Markera minst ett värde

Totalt 432 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Från och med publiceringen av januariindex 2016 kommer SCB inte längre att beräkna och publicera KPIX. Det beror på att beställaren av detta mått sagt upp sitt abonnemang.
Reviderade tal 2011-02-17 avseende maj 2009–december 2010. Skuggindextal publiceras med två decimaler från januari 2006. Skuggindextal skiljer sig vissa månader från motsvarande fastställda tal, vilka är de som gäller när man i bestämmelser i lagar, förordningar eller avtal hänvisat till konsumentprisindex. För fastställda tal, se tabell. KPI totalt, fastställda tal. Skuggindextalen är justerade med avseende på vissa brister i det prisunderlag eller de beräkningsmetoder som legat till grund för de fastställda talen. De är därmed konsistenta med index för huvud- och undergrupper, som justerats på motsvarande sätt.
Månadsförändringen reviderad för april, maj och juli 2008. 12-månaderstalet reviderat för månaderna april - juli 2008. Underliggande inflation enligt KPIX beräknas genom att exkludera hushållens räntekostnader för egna hem från totala KPI. Dessutom exkluderas förändrade direkta effekter av indirekta skatter och subventioner. KPIX beräknas på uppdrag av Sveriges Riksbank. Från och med oktoberindex 2007 bytte det underliggande inflationsmåttet UND1X till KPIX. Namnbytet påverkar inte hur måttet beräknas.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2016-01-14
Kontakt
(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Emanuel Carlsson, SCB
+46 010-479 48 11
emanuel.carlsson@scb.se

Enhet
Underliggande inflation, tolvmånaderstal enligt KPIX, procent:
procent
Datatyp
Underliggande inflation, tolvmånaderstal enligt KPIX, procent:
Medel
Kalenderkorrigerad
Underliggande inflation, tolvmånaderstal enligt KPIX, procent:
Nej
Säsongsrensad
Underliggande inflation, tolvmånaderstal enligt KPIX, procent:
Nej
Skapad datum
2020-09-23
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
PR0101D5