Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Underliggande inflation, tolvmånaderstal enligt KPIX. Månad 1980M01 - 2015M12

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
Nej
2016-01-14
Underliggande inflation, tolvmånaderstal enligt KPIX, procent:
procent
Underliggande inflation, tolvmånaderstal enligt KPIX, procent:
Medel
Underliggande inflation, tolvmånaderstal enligt KPIX, procent:
Nej
Underliggande inflation, tolvmånaderstal enligt KPIX, procent:
Nej
SCB
PR0101D5
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan1980M01 , 1980M02 , 1980M03 ,

Valda 1 Totalt 432

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Från och med publiceringen av januariindex 2016 kommer SCB inte längre att beräkna och publicera KPIX. Det beror på att beställaren av detta mått sagt upp sitt abonnemang. Reviderade tal 2011-02-17 avseende maj 2009–december 2010. Skuggindextal publiceras med två decimaler från januari 2006. Skuggindextal skiljer sig vissa månader från motsvarande fastställda tal, vilka är de som gäller när man i bestämmelser i lagar, förordningar eller avtal hänvisat till konsumentprisindex. För fastställda tal, se tabell. KPI totalt, fastställda tal. Skuggindextalen är justerade med avseende på vissa brister i det prisunderlag eller de beräkningsmetoder som legat till grund för de fastställda talen. De är därmed konsistenta med index för huvud- och undergrupper, som justerats på motsvarande sätt. Månadsförändringen reviderad för april, maj och juli 2008. 12-månaderstalet reviderat för månaderna april - juli 2008. Underliggande inflation enligt KPIX beräknas genom att exkludera hushållens räntekostnader för egna hem från totala KPI. Dessutom exkluderas förändrade direkta effekter av indirekta skatter och subventioner. KPIX beräknas på uppdrag av Sveriges Riksbank. Från och med oktoberindex 2007 bytte det underliggande inflationsmåttet UND1X till KPIX. Namnbytet påverkar inte hur måttet beräknas.