Statistikdatabasen
Konsumentprisindex (KPI), totalt, 1980=100. Månad 1980M01 - 2020M12
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

månad Markera minst ett värde

Totalt 492 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Reviderade tal 2011-02-17 avseende maj 2009–december 2010.

Skuggindextal publiceras med två decimaler från januari 2006. Skuggindextal skiljer sig vissa månader från motsvarande fastställda tal, vilka är de som gäller när man i bestämmelser i lagar, förordningar eller avtal hänvisat till konsumentprisindex. Skuggindextalen är justerade med avseende på vissa brister i det prisunderlag eller de beräkningsmetoder som legat till grund för de fastställda talen. De är därmed konsistenta med index för huvud- och undergrupper, som justerats på motsvarande sätt.
tabellinnehåll
KPI, fastställda tal
KPI fastställs och publiceras med två decimaler från januari 2006. Efter det att KPI för en viss månad offentliggjorts, sker ett formellt fastställande av totalindextalet. Det omprövas därefter inte, och de fastställda talen gäller således när man i bestämmelser i lagar, förordningar eller avtal hänvisat till konsumentprisindex. I tabellen anges aktuellt indextal redan innan det formellt fastställts.
KPI, skuggindex
Reviderade tal 2011-02-17 avseende maj 2009–december 2010. Skuggindextal publiceras med två decimaler från januari 2006. Skuggindextal skiljer sig vissa månader från motsvarande fastställda tal, vilka är de som gäller när man i bestämmelser i lagar, förordningar eller avtal hänvisat till konsumentprisindex. För fastställda tal, se tabell. KPI totalt, fastställda tal. Skuggindextalen är justerade med avseende på vissa brister i det prisunderlag eller de beräkningsmetoder som legat till grund för de fastställda talen. De är därmed konsistenta med index för huvud- och undergrupper, som justerats på motsvarande sätt.
Årsförändring
12-månadersförändringen beräknade på skuggindextal med två decimaler. Vid indexreglering med KPI ska normalt fastställda indextal (1980=100). 12-månadersförändringen reviderad för april- juli 2008.
Årsförändring
Värden för tidpunkterna 2001M08, 2000M01,1998M03, 1997M04, 1996M11, 1996M06, 1993M07, 1992M06, 1991M07, 1991M03, 1988M03, 1986M10, 1986M09, 1986M08, 1986M03, 1983M08, 1983M05, 1982M12, 1982M03 och 1980M03 har korrigerats 2012-10-29.
Årsförändring
Inflationstalen för perioden januari 1980–december 2004 är beräknade enligt den metod som började tillämpas januari 2005. De inflationstal som publicerades under perioden januari 1980–december 2004 med tidigare beräkningsmetod finns i tabell Konsumentprisindex (KPI), 12-månadersförändring (inflationstakten, enligt gammal metod), uppdateras ej efter 2004M12), 1980=100. Månad 1980M01–2004M12.
Månadsförändring
Månadsförändringen beräknade på skuggindextal med två decimaler. Reviderat tal jämfört med tidigare redovisning för januari 1980, januari 1981, januari 1982, januari 1983, januari 1985, januari 1987, januari 1988, januari 1989, januari 1991, januari 1992, januari 1994, januari 1995, januari 1996, januari 1997, januari 1998, januari 1999, januari 2000, januari 2001, januari 2002, januari 2003 och januari 2004. Månadsförändringen reviderad för jan,mars, april och juli 2008.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2021-01-15
Kontakt
(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Enhet
KPI, fastställda tal:
index
KPI, skuggindex:
index
Årsförändring:
index
Månadsförändring:
index
År-mån-index:
index
Datatyp
KPI, fastställda tal:
Medel
KPI, skuggindex:
Medel
Årsförändring:
Medel
Månadsförändring:
Medel
År-mån-index:
Medel
Kalenderkorrigerad
KPI, fastställda tal:
Nej
KPI, skuggindex:
Nej
Årsförändring:
Nej
Månadsförändring:
Nej
År-mån-index:
Nej
Säsongsrensad
KPI, fastställda tal:
Nej
KPI, skuggindex:
Nej
Årsförändring:
Nej
Månadsförändring:
Nej
År-mån-index:
Nej
Bastid
KPI, fastställda tal:
1980
KPI, skuggindex:
1980
Årsförändring:
1980
Månadsförändring:
1980
År-mån-index:
1980
Skapad datum
2021-01-16
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000004VU