Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Konsumentprisindex (KPI), 1-månadsförändring (uppdateras ej efter 2022M11). Månad 1980M01 - 2022M11

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
Ja
2022-12-14
Konsumentprisindex (KPI), månadsförändring, procent:
procent
Konsumentprisindex (KPI), månadsförändring, procent:
Medel
Konsumentprisindex (KPI), månadsförändring, procent:
Nej
Konsumentprisindex (KPI), månadsförändring, procent:
Nej
SCB
PR0101C5
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan1980M01 , 1980M02 , 1980M03 ,

Valda 1 Totalt 515

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Denna tabell har ersatts av Konsumentprisindex (KPI), totalt, 1980=100. Reviderade tal 2011-02-17 avseende maj 2009–december 2010. Skuggindextal publiceras med två decimaler från januari 2006. Skuggindextal skiljer sig vissa månader från motsvarande fastställda tal, vilka är de som gäller när man i bestämmelser i lagar, förordningar eller avtal hänvisat till konsumentprisindex. För fastställda tal, se tabell. KPI totalt, fastställda tal. Skuggindextalen är justerade med avseende på vissa brister i det prisunderlag eller de beräkningsmetoder som legat till grund för de fastställda talen. De är därmed konsistenta med index för huvud- och undergrupper, som justerats på motsvarande sätt. Månadsförändringen beräknade på skuggindextal med två decimaler. Reviderat tal jämfört med tidigare redovisning för januari 1980, januari 1981, januari 1982, januari 1983, januari 1985, januari 1987, januari 1988, januari 1989, januari 1991, januari 1992, januari 1994, januari 1995, januari 1996, januari 1997, januari 1998, januari 1999, januari 2000, januari 2001, januari 2002, januari 2003 och januari 2004. Månadsförändringen reviderad för jan,mars, april och juli 2008.