Statistikdatabasen
Kostnadsutjämning för kommuner. År 1996 - 2020
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

region Markera minst ett värde

Totalt 291 Valda

Sök

kostnadsutjämningens delmodeller Markera minst ett värde

Totalt 23 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 25 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

region
Ny regional indelning fr.o.m. 1999-01-01. Delar av Södertälje kommun (kod 0181) bildar en ny kommun benämnd Nykvarn (kod 0140).
region
Riksdagen beslutade 2005-11-30 att Heby kommun skulle överföras från Västmanlands län till Uppsala län den 1 januari 2007. Hebys kommunkod ändrades därmed från 1917 till 0331.
kostnadsutjämningens delmodeller
Strukturbidraget är en konstant som beräknas i kronor per invånare.
kostnadsutjämningens delmodeller
Delmodellen Befolkningsförändringar är en ny delmodell från år 2004. Fram till år 2004 hette motsvarande delmodell Befolkningsminskning och utgick endast till kommuner med kraftig befolkningsminskning.
kostnadsutjämningens delmodeller
Delmodellen Bebyggelsestruktur är ny från och med år 2005. Delmodellen bygger på de fyra delmodellerna Byggkostnader, Uppvärmning, Administration mm och Gator och vägar som ingick i kostnadsutjämning för kommuner till och med år 2004.
kostnadsutjämningens delmodeller
befolkningsförändringar
Fram till bidragsåret 2004 hette delmodellen Befolkningsminskning och utgick endast till kommuner som hade en kraftig befolkningsminskning. Från utjämningsåret 2005 reviderades modellen så tillvida att även kommuner med en kraftig befolkningstillväxt kan bli kompenserade. Därför bytte delmodellen namn till befolkningsförändringar.
år
2000
Inför bidragsåret 2000 skedde en större översyn av kostnadsutjämningssystemet vilket medförde att de beräkningsgrunderna i de flesta delmodeller förändrades.
2005
Från och med utjämningsår 2005 har utjämningssystemet reviderats. Det generella statsbidraget har utgått och ersatts av en statligt finansierad inkomstutjämning och regleringspost. Vidare har övergångsreglerna mellan nytt och gammalt utjämningssystem ersatts med ett fast strukturbidrag och ett rörligt införandebidrag.
2005
Utjämningsåret 2005 skedde en större revidering av kostnadsutjämningssystemet vilket medförde att beräkningsgrunderna i alla delmodeller förändrades. Jämförelser med utfall tidigare år ska göras med viss försiktighet.
region
0140 Nykvarn
1999 bildades Nykvarns kommun (0140) efter att församlingarna Taxinge och Tyringe bröt sig ur Södertälje (0181).
0140 Nykvarn
Den 1 januari 2003 bildades Knivsta kommun (0330) efter delning av Uppsala kommun (0380).
0330 Knivsta
Den 1 januari 2003 bildades Knivsta kommun (0330) efter delning av Uppsala kommun (0380).
0331 Heby
Riksdagen beslutade 2005-11-30 att Heby kommun skulle överföras från Västmanlands län till Uppsala län den 1 januari 2007. Hebys kommunkod ändrades därmed från 1917 till 0331.
kostnadsutjämningens delmodeller
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg
Från utjämningsåret 2005 kompenseras inte kostnaderna för förskoleklass i barnomsorgsdelmodellen. Från 2005 sker den kompensationen i delmodellen för grundskola. Detta förklarar att kompensationsnivån sänktes mellan 2004 och 2005.
förskoleklass och grundskola
Från utjämningsåret 2005 kompenseras kostnaderna för förskoleklass i grundskoledelmodellen. Fram till 2004 skedde den kompensationen i delmodellen för barnomsrogen. Detta förklarar att kompensationsnivån höjdes mellan 2004 och 2005.
individ- och familjeomsorg
Delmodellen för individ- och familjeomsorg har reviderats åren 2000 och 2005 vilket gör att jämförelse över tiden inte kan göras.
barn och ungdomar med utländsk bakgrund
Delmodellen för barn och ungdomar med utländsk bakgrund infördes i samband med revideringen av utjämningssystemet bidragsåret 2000.
äldreomsorg
Delmodellen för äldreomsorg genomgick en större revidering till utjämningsåret 2005. Revideringen innebar att man indelade de äldre i kommunerna i fler grupper vilket medförde att kommuner med en högre andel mycket gamla personer fick en ökad kompensationsgrad.
bebyggelsestruktur
De beräknade standardkostnaderna i delmodellen bebyggelsestruktur bygger på utfallet i delmodellerna byggkostnader, administration, uppvärmning samt gator och vägar i kostnadsutjämningen 2004.
strukturkostnad
Strukturkostnaden är summan av respektive kommuns/landstings standardkostnader.
utjämningsbidrag/utjämningsavgift
Utfallet för respektive kommun/landsting är skillnaden mellan den egna strukturkostnaden och den genomsnittliga strukturkostnaden i riket.
år
1999
1999 bildades Nykvarns kommun (0140) efter att församlingarna Taxinge och Tyringe bröt sig ur Södertälje (0181).
2003
Den 1 januari 2003 bildades Knivsta kommun (0330) efter delning av Uppsala kommun (0380).
2005
Från 2005 benämns bidrags- och avgiftsåret som Utjämningsår. Fram till 2004 var benämningen Bidragsår.
2007
Riksdagen beslutade 2005-11-30 att Heby kommun skulle överföras från Västmanlands län till Uppsala län den 1 januari 2007. Hebys kommunkod ändrades därmed från 1917 till 0331.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2020-04-17
Kontakt
Mats Rönnbacka, SCB
+46 010-479 61 84
mats.ronnbacka@scb.se

Enhet
Utfall för kostnadsutjämning för kommuner, kr/invånare:
kr/invånare
Referenstid
Utfall för kostnadsutjämning för kommuner, kr/invånare:
Januari bidragsåret
Datatyp
Utfall för kostnadsutjämning för kommuner, kr/invånare:
Stock
Kalenderkorrigerad
Utfall för kostnadsutjämning för kommuner, kr/invånare:
Nej
Säsongsrensad
Utfall för kostnadsutjämning för kommuner, kr/invånare:
Nej
Skapad datum
2020-10-20
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
OE0115D1