Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Kostnader för hälso- o sjukvård, delområdesvisa uppgifter efter region. År 2008 - 2013

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Sandra Lindgren, SCB
+46 019-17 +46104796448
Ja
2014-09-15
Kostnad, kr/invånare:
kr/invånare
Kostnad, tkr:
tkr
Kostnad, kr/invånare:
Under året
Kostnad, tkr:
Under året
Kostnad, kr/invånare:
Flöde
Kostnad, tkr:
Flöde
Kostnad, kr/invånare:
Löpande Priser
Kostnad, tkr:
Löpande Priser
Kostnad, kr/invånare:
Nej
Kostnad, tkr:
Nej
Kostnad, kr/invånare:
Nej
Kostnad, tkr:
Nej
SCB
OE0107B1
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanprimärvård , specialiserad somatisk vård , specialiserad psykiatrisk vård ,

Valda 0 Totalt 7

Valda 0 Totalt 4

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 6

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Begreppet kostnad avser här landstingens kostnader för egen konsumtion och definieras enligt följande: Från landstingets bruttokostnad enligt driftredovisningen görs avdrag för dels interna intäkter, dels försäljning av verksamhet till andra landsting samt kommuner. I kostnaderna för köp av material och tjänster ingår landstingens kostnader för läkemedel inom läkemedelsförmånen. På Gotland – som saknar landsting – har kommunen ansvar för de uppgifter som landstingen annars ansvarar för. Landstingen har servicekostnader som ingår i totala kostnader, men inte i därav-kolumnerna i tabellen. I servicekostnader ingår tjänster som administration, laboratorietjänster, fastighetstjänster med mera. Av organisatoriska skäl hanteras servicekostnaderna olika i olika landsting, vilket försvårar jämförelser mellan landstingen. Korrigering 2014-09-15. Data för Västernorrlands läns landsting har korrigerats, och som följd av detta har även totalbeloppen korrigerats. Region Halland har gjort omfattande revideringar av kodplaner och uppdaterat fördelningsnycklar mellan 2012 och 2013.
Detta påverkar den inbördes fördelningen av kostnaderna mellan hälso- och sjukvårdens olika områden. Man bör alltså vara försiktig med att dra slutsatser av kostnadsutvecklingen 2012-2013 per område.

Västra Götalandsregionen har för 2013 använt en ny metod för sammanställning av uppgifter till Räkenskapssammandraget, samt gjort förändringar i sina fördelningsnycklar.
Även för detta landsting bör man vara försiktig med att dra slutsatser av kostnadsutvecklingen 2012-2013 per område.

region

00 Riket

Uppgifterna avser ”Hela riket exklusive Gotland”. På Gotland – som saknar landsting – har kommunen ansvar för de uppgifter som landstingen annars ansvarar för.

år

2012

Korrigering 2013-10-11. Data för 2012 har korrigerats.

2012

Korrigering 2013-11-07. Data för 2012 har korrigerats.