Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Resultaträkning för regionkoncernen efter region och resultaträkningsposter. År 1999 - 2022

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Sandra Lindgren, SCB
+46 019-17 +46104796448
Ja
2023-08-31
Kr/invånare, löpande priser:
kr/invånare
Mnkr, löpande priser:
mnkr
Kr/invånare, löpande priser:
Under året
Mnkr, löpande priser:
Under året
Kr/invånare, löpande priser:
Flöde
Mnkr, löpande priser:
Flöde
Kr/invånare, löpande priser:
Löpande Priser
Mnkr, löpande priser:
Löpande Priser
Kr/invånare, löpande priser:
Nej
Mnkr, löpande priser:
Nej
Kr/invånare, löpande priser:
Nej
Mnkr, löpande priser:
Nej
SCB
OE0107V9
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanverksamhetens intäkter , verksamhetens kostnader , nedskrivningar ,

Valda 0 Totalt 19

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan1999 , 2000 , 2001 ,

Valda 1 Totalt 24

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

För åren 1999-2004 redovisas bidrag från/avgifter till utjämningen samt övriga generella bidrag på samma rad. År 1999-2004 ingår bidraget för läkemedelsförmånen i verksamhetens intäkter. Från och med år 2005 är det klassat som ett generellt statsbidrag och ingår därför i övriga generella bidrag. För Region Gotland har vi dock, från och med år 2014, gjort ett undantag från detta och flyttat läkemedelsbidraget från övriga generella bidrag till verksamhetens intäkter. Uppgifter avseende föregående år (år t-1) är preliminära fram till den publicering som sker i augusti/september. Därefter ska uppgifterna avseende föregående år (år t-1), samt även uppgifter avseende äldre år, betraktas som slutliga. För mer information om årets planerade publiceringar, se publiceringskalendern. Region Gotland har till skillnad från övriga kommuner och landsting tre uppdrag, de ansvarar för kommunala uppgifter, landstingsuppgifter och har dessutom ett regionalt utvecklingsansvar. Detta innebär att det är mycket svårt att jämföra data avseende resultat- och balansräkning för Region Gotland med övriga kommuner och landsting i Sverige. SCB har, i ett försök till jämförbarhet, uppskattat att 65 procent av den totala verksamheten avser kommunal verksamhet medan 35 procent avser landstingsverksamhet. Avseende koncernen redovisas samtliga bolag som kommunägda. SCB vill dock poängtera att fördelningen är en uppskattning och att jämförelser med andra kommuner och landsting bör göras med försiktighet.