Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Basfakta för verksamhetsnivå inom industriföretag enligt Företagsstatistiken efter näringsgren SNI92. År 1997 - 2002

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Företagens ekonomi, SCB
+46 -
Christina Thörne, SCB
+46 010-479 65 76
Ja
2005-02-23
Anställda:
antal
Nettoomsättning, mnkr:
mnkr
Produktionsvärde, mnkr:
mnkr
Förädlingsvärde, mnkr:
mnkr
Bruttoinvesteringar, mnkr:
mnkr
Nettoinvesteringar, mnkr:
mnkr
Anställda:
Kalenderår
Nettoomsättning, mnkr:
Kalenderår
Produktionsvärde, mnkr:
Kalenderår
Förädlingsvärde, mnkr:
Kalenderår
Bruttoinvesteringar, mnkr:
Kalenderår
Nettoinvesteringar, mnkr:
Kalenderår
Anställda:
Medel
Nettoomsättning, mnkr:
Flöde
Produktionsvärde, mnkr:
Flöde
Förädlingsvärde, mnkr:
Flöde
Bruttoinvesteringar, mnkr:
Flöde
Nettoinvesteringar, mnkr:
Flöde
Nettoomsättning, mnkr:
Löpande Priser
Produktionsvärde, mnkr:
Löpande Priser
Förädlingsvärde, mnkr:
Löpande Priser
Bruttoinvesteringar, mnkr:
Löpande Priser
Nettoinvesteringar, mnkr:
Löpande Priser
Anställda:
Nej
Nettoomsättning, mnkr:
Nej
Produktionsvärde, mnkr:
Nej
Förädlingsvärde, mnkr:
Nej
Bruttoinvesteringar, mnkr:
Nej
Nettoinvesteringar, mnkr:
Nej
Anställda:
Nej
Nettoomsättning, mnkr:
Nej
Produktionsvärde, mnkr:
Nej
Förädlingsvärde, mnkr:
Nej
Bruttoinvesteringar, mnkr:
Nej
Nettoinvesteringar, mnkr:
Nej
SCB
NV0109V1
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 6

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 6

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Uppgifterna för åren 1997-2000 är reviderade 2003-06-25.
Vissa branscher har slagits samman med närliggande branscher p g a sekretess och redovisas därför som summan av två eller flera branscher

tabellinnehåll

Produktionsvärde, mnkr

Produktionsvärde avser den faktiska produktionen utförd av företagen. Värdet baseras på nettoomsättningen justerat för förändringar av lager och pågående arbete, aktiverat arbete för egen räkning, övriga rörelseintäkter exkl. bidrag, kursvinster och reavinster samt inköpskostnaden för varor som säljs utan vidare bearbetning (handelsvaror).

Förädlingsvärde, mnkr

Förädlingsvärdet definieras som produktionsvärdet minus kostnader för köpta varor och tjänster, dock ej löner och sociala avgifter eller inköpskostnaden för varor som säljs utan vidare bearbetning (handelsvaror).

Bruttoinvesteringar, mnkr

Bruttoinvesteringar avser årets anskaffningar av materiella anläggningstillgångar samt förbättringsutgifter som stadigvarande höjer värdet på anläggningstillgångarna.

Nettoinvesteringar, mnkr

Nettoinvesteringar avser årets anskaffningar minus årets avyttringar av materiella anläggningstillgångar. Avyttringar avser den intäkt som erhållits vid försäljning av anläggningstillgången.