Statistikdatabasen
Hushållens disponibla inkomster (ENS2010) efter transaktionspost. Kvartal 1980K1 - 2020K2
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

transaktionspost Markera minst ett värde

Totalt 24 Valda

Sök

kvartal Markera minst ett värde

Totalt 162 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

I samband med publiceringen den 13 september 2019 har tidsserierna reviderats. Uppgifter för år före 1993 kommer att publiceras 29 november 2019.
Samtliga poster i denna tabell avser löpande priser utom posten disponibel inkomst, reala värden, referensår t-1.
Korrigering 2014-11-28. Korrigering har gjorts avseende posterna D614 Hushållens kompletterande egenavgifter samt D8 Justering för förändring i pensionsrätter perioden 1993-2014K2. Posterna D441 Kapitalavkastning tillräknad försäkringstagare, D442 Kapitalavkastning på pensionsrätter och D622 Förmåner från andra sociala försäkringssystem har korrigerats för perioden 2008-2014K2. För perioden 1993-2007 påverkas endast saldoposten Disponibel inkomst i sektorerna S14 Hushåll och S12 Finansiella bolag, eftersom D8 korrigeras med motsvarande belopp som D614. Från år 2008 påverkas saldoposterna Primärinkomstsaldo, Disponibel inkomst, Sparande och Finansiellt sparande för sektorerna S14 Hushåll, S11 Icke-finansiella bolag och S12 Finansiella bolag.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-08-28
Kontakt
NR Info, SCB
+46 010-479 50 00
nrinfo@scb.se

(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Enhet
Disponibla inkomster, S14+15, mnkr:
mnkr
Disponibla inkomster, S14, mnkr:
mnkr
Referenstid
Disponibla inkomster, S14+15, mnkr:
Under kvartalet
Disponibla inkomster, S14, mnkr:
Under kvartalet
Datatyp
Disponibla inkomster, S14+15, mnkr:
Flöde
Disponibla inkomster, S14, mnkr:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Disponibla inkomster, S14+15, mnkr:
Nej
Disponibla inkomster, S14, mnkr:
Nej
Säsongsrensad
Disponibla inkomster, S14+15, mnkr:
Nej
Disponibla inkomster, S14, mnkr:
Nej
Skapad datum
2020-09-23
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
NR0103DQ