Statistikdatabasen
Bostäder i kollektivtrafiknära läge. År 2014 - 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

region

avstånd från hållplats Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök

bostadsbestånd Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Tabellen innehåller uppgifter om bostädernas läge i förhållande till hållplatser för kollektivtrafik. Totalt antal bostäder samt nybyggda bostäder inom 400, 500, 1 000 respektive 2 000 meter från hållplatser redovisas. Uppgifterna har tagit fram på uppdrag av Boverket och utgör underlag för uppföljning av de nationella miljökvalitetsmålen. Indikatorer publiceras på Miljömål.se
Korrigering 2018-04-12. Uppgifter om totalt bostadsbestånd inom 2000 meter från hållplats på kommunnivå har korrigerats.
avstånd från hållplats
Hållplatslägen för kollektivtrafik baseras på nationellt sammanställd data från Samtrafiken i Sverige AB, tillgängliggjord som öppen data via Trafiklab. Varje hållplats representeras av en koordinat. En hållplats som har två hållplatslägen på ömse sidor av en gata för trafik i vardera riktning, representeras som en punkt som interpoleras i förhållande till de båda hållplatslägenas exakta läge.

Endast hållplatser som har en viss trafikfrekvens har beaktats i framställningen av statistiken. Villkoret som använts är minst en avgång i timmen på vardagar mellan 06.00 och 20.00 utan avseende på trafikens riktning. Samtliga trafikslag ingår i beräkningarna.

Avståndsberäkningarna utgår från fågelavstånd (euklidiskt avstånd) och beaktar inte eventuellt väg- och gatunät.

Hållplatsernas geografiska läge har samkörts med uppgifter ut lägenhetsregistret om antal lägenheter per byggnad.
avstånd från hållplats
Hållplatslägen för kollektivtrafik baseras på nationellt sammanställd data från Samtrafiken i Sverige AB, tillgängliggjord som öppen data via Trafiklab. Varje hållplats representeras av en koordinat. En hållplats som har två hållplatslägen på ömse sidor av en gata för trafik i vardera riktning, representeras som en punkt som interpoleras i förhållande till de båda hållplatslägenas exakta läge.

Endast hållplatser som har en viss trafikfrekvens har beaktats i framställningen av statistiken. Villkoret som använts är minst en avgång i timmen på vardagar mellan 06.00 och 20.00 utan avseende på trafikens riktning. Samtliga trafikslag ingår i beräkningarna.

Avståndsberäkningarna utgår från fågelavstånd (euklidiskt avstånd) och beaktar inte eventuellt väg- och gatunät.

Hållplatsernas geografiska läge har samkörts med uppgifter ut lägenhetsregistret om antal lägenheter per byggnad.
bostadsbestånd
Samtliga bostäder: Samtliga bostäder med byggår lika med det aktuella referensåret eller äldre, enligt SCB:s lägenhetsregister.

Nytillkomna bostäder: Bostäder som har tillkommit under det aktuella referensåret. Baseras på nybyggnadsåret i SCB:s lägenhetsregister.

Observera att både samtliga bostäder och antalet nytillkomna bostäder avviker från uppgifter i den officiella statistiken om bostadsbestånd och nybyggnad. Anledningen är att bostäder med okänt byggår exkluderats. För allmänna uppgifter om bostadsbestånd och nybyggnad av bostäder hänvisas till Bostadsbestånd respektive Nybyggnad av bostäder.
bostadsbestånd
Samtliga bostäder: Samtliga bostäder med byggår lika med det aktuella referensåret eller äldre, enligt SCB:s lägenhetsregister.

Nytillkomna bostäder: Bostäder som har tillkommit under det aktuella referensåret. Baseras på nybyggnadsåret i SCB:s lägenhetsregister.

Observera att både samtliga bostäder och antalet nytillkomna bostäder avviker från uppgifter i den officiella statistiken om bostadsbestånd och nybyggnad. Anledningen är att bostäder med okänt byggår exkluderats. För allmänna uppgifter om bostadsbestånd och nybyggnad av bostäder hänvisas till Bostadsbestånd respektive Nybyggnad av bostäder.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2020-06-29
Kontakt
Jerker Moström, SCB
+46 010-479 40 31
jerker.mostrom@scb.se

Enhet
antal:
antal
andel:
procent
Datatyp
antal:
Flöde
andel:
Flöde
Kalenderkorrigerad
antal:
Nej
andel:
Nej
Säsongsrensad
antal:
Nej
andel:
Nej
Skapad datum
2020-10-29
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
0000024U