Statistikdatabasen
Befolkning i kollektivtrafiknära läge. År 2014 - 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

region

avstånd från hållplats Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök

inom/utanför tätort Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Tabellen innehåller uppgifter om befolkningens tillgång till hållplatser för kollektivtrafik. Total befolkning samt antal kvinnor och män inom 400, 500, 1 000 respektive 2 000 meter från hållplatser för kollektivtrafik redovisas. Statistiken redovisas också efter region och inom och utanför tätort. Uppgifterna har tagit fram på uppdrag av Boverket och utgör underlag för uppföljning av de nationella miljökvalitetsmålen.

Indikatorer publiceras på Miljömål.se
avstånd från hållplats
Hållplatslägen för kollektivtrafik baseras på nationellt sammanställd data från Samtrafiken i Sverige AB, tillgängliggjord som öppen data via Trafiklab. Varje hållplats representeras av en koordinat. En hållplats som har två hållplatslägen på ömse sidor av en gata för trafik i vardera riktning, representeras som en punkt som interpoleras i förhållande till de båda hållplatslägenas exakta läge.

Endast hållplatser som har en viss trafikfrekvens har beaktats i framställningen av statistiken. Villkoret som använts är minst en avgång i timmen på vardagar mellan 06.00 och 20.00 utan avseende på trafikens riktning. Samtliga trafikslag ingår i beräkningarna.

Avståndsberäkningarna utgår från fågelavstånd (euklidiskt avstånd) och beaktar inte eventuellt väg- och gatunät.

Hållplatsernas geografiska läge har samkörts med lägesuppgifter om befolkning per belägenhetsadress.
avstånd från hållplats
Hållplatslägen för kollektivtrafik baseras på nationellt sammanställd data från Samtrafiken i Sverige AB, tillgängliggjord som öppen data via Trafiklab. Varje hållplats representeras av en koordinat. En hållplats som har två hållplatslägen på ömse sidor av en gata för trafik i vardera riktning, representeras som en punkt som interpoleras i förhållande till de båda hållplatslägenas exakta läge.

Endast hållplatser som har en viss trafikfrekvens har beaktats i framställningen av statistiken. Villkoret som använts är minst en avgång i timmen på vardagar mellan 06.00 och 20.00 utan avseende på trafikens riktning. Samtliga trafikslag ingår i beräkningarna.

Avståndsberäkningarna utgår från fågelavstånd (euklidiskt avstånd) och beaktar inte eventuellt väg- och gatunät.

Hållplatsernas geografiska läge har samkörts med lägesuppgifter om befolkning per belägenhetsadress.
inom/utanför tätort
Inom tätort avser befolkning som är folkbokförd inom de av SCB fastställda tätortsgränserna.

Utanför tätort avser befolkning som är folkbokförd utanför de av SCB fastställda tätortsgränserna.

Totalt avser befolkning både inom och utanför de av SCB fastställda tätortsgränserna.
inom/utanför tätort
Inom tätort avser befolkning som är folkbokförd inom de av SCB fastställda tätortsgränserna.

Utanför tätort avser befolkning som är folkbokförd utanför de av SCB fastställda tätortsgränserna.

Totalt avser befolkning både inom och utanför de av SCB fastställda tätortsgränserna.
år
2014
Tätortsgränser för 2015 har använts i beräkningen av uppgifter avseende 2014.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2020-06-29
Kontakt
Jerker Moström, SCB
+46 010-479 40 31
jerker.mostrom@scb.se

Enhet
antal:
antal
andel:
procent
Datatyp
antal:
Flöde
andel:
Flöde
Kalenderkorrigerad
antal:
Nej
andel:
Nej
Säsongsrensad
antal:
Nej
andel:
Nej
Skapad datum
2020-10-29
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
00000250