Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Befolkning i kollektivtrafiknära läge efter region, avstånd från hållplats, inom/utanför tätort, kön, tabellinnehåll och år

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
Jerker Moström, SCB
+46 010-479 40 31
Nej
2024-06-14
antal:
antal
andel:
procent
antal:
Flöde
andel:
Flöde
antal:
Nej
andel:
Nej
antal:
Nej
andel:
Nej
SCB
00000250
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2014 , 2015 , 2016 ,

Valda 1 Totalt 9

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Tabellen innehåller uppgifter om befolkningens tillgång till hållplatser för kollektivtrafik. Total befolkning samt antal kvinnor och män inom 400, 500, 1 000 respektive 2 000 meter från hållplatser för kollektivtrafik redovisas. Statistiken redovisas också efter region och inom och utanför tätort. Uppgifterna har tagit fram på uppdrag av Boverket och utgör underlag för uppföljning av de nationella miljökvalitetsmålen.

Indikatorer publiceras på Miljömål.se

avstånd från hållplats

Hållplatslägen för kollektivtrafik baseras på nationellt sammanställd data från Samtrafiken i Sverige AB, tillgängliggjord som öppen data via Trafiklab. Varje hållplats representeras av en koordinat. En hållplats som har två hållplatslägen på ömse sidor av en gata för trafik i vardera riktning, representeras som en punkt som interpoleras i förhållande till de båda hållplatslägenas exakta läge.

Endast hållplatser som har en viss trafikfrekvens har beaktats i framställningen av statistiken. Villkoret som använts är minst en avgång i timmen på vardagar mellan 06.00 och 20.00 utan avseende på trafikens riktning. Samtliga trafikslag ingår i beräkningarna.

Avståndsberäkningarna utgår från fågelavstånd (euklidiskt avstånd) och beaktar inte eventuellt väg- och gatunät.

Hållplatsernas geografiska läge har samkörts med lägesuppgifter om befolkning per belägenhetsadress.

avstånd från hållplats

Hållplatslägen för kollektivtrafik baseras på nationellt sammanställd data från Samtrafiken i Sverige AB, tillgängliggjord som öppen data via Trafiklab. Varje hållplats representeras av en koordinat. En hållplats som har två hållplatslägen på ömse sidor av en gata för trafik i vardera riktning, representeras som en punkt som interpoleras i förhållande till de båda hållplatslägenas exakta läge.

Endast hållplatser som har en viss trafikfrekvens har beaktats i framställningen av statistiken. Villkoret som använts är minst en avgång i timmen på vardagar mellan 06.00 och 20.00 utan avseende på trafikens riktning. Samtliga trafikslag ingår i beräkningarna.

Avståndsberäkningarna utgår från fågelavstånd (euklidiskt avstånd) och beaktar inte eventuellt väg- och gatunät.

Hållplatsernas geografiska läge har samkörts med lägesuppgifter om befolkning per belägenhetsadress.

inom/utanför tätort

Inom tätort avser befolkning som är folkbokförd inom de av SCB fastställda tätortsgränserna.

Utanför tätort avser befolkning som är folkbokförd utanför de av SCB fastställda tätortsgränserna.

Totalt avser befolkning både inom och utanför de av SCB fastställda tätortsgränserna.

inom/utanför tätort

Inom tätort avser befolkning som är folkbokförd inom de av SCB fastställda tätortsgränserna.

Utanför tätort avser befolkning som är folkbokförd utanför de av SCB fastställda tätortsgränserna.

Totalt avser befolkning både inom och utanför de av SCB fastställda tätortsgränserna.

år

2014

Tätortsgränser för 2015 har använts i beräkningen av uppgifter avseende 2014.