Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Strandnära byggande utanför tätort, minst 75 meter från annan byggnad, efter region och typ av bebyggelse År 2010-2014

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Karin Hedeklint, SCB
+46 010-479 45 14
Stefan Svanström, SCB
+46 010-479 45 58
Ja
2015-11-11
Antal nya strandnära byggnader:
antal
Totalt nya byggnader:
antal
Andel nya strandnära byggnader:
procent
Antal nya strandnära byggnader:
1 januari
Totalt nya byggnader:
1 januari
Andel nya strandnära byggnader:
1 januari
Antal nya strandnära byggnader:
Stock
Totalt nya byggnader:
Stock
Andel nya strandnära byggnader:
Stock
Antal nya strandnära byggnader:
Nej
Totalt nya byggnader:
Nej
Andel nya strandnära byggnader:
Nej
Antal nya strandnära byggnader:
Nej
Totalt nya byggnader:
Nej
Andel nya strandnära byggnader:
Nej
SCB
000000JQ
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listanlantbruk, bostad , småhus, permanentbostad , fritidshus ,

Valda 0 Totalt 7

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Byggnad
Uppgifter om byggnader har hämtats från Lantmäteriets fastighetskarta, byggnadsdelen. Uppgifter om komplementbyggnader har inte ingått i beräkningen.
Strandnära byggnad
Byggnad inom 100 meter från kust eller strand. Med 'kust och strand' avses linjen där vatten möter land, enligt registerinformation från Lantmäteriet. I den här statistiken görs ingen åtskillnad mellan havsvatten och inlandsvatten. Smala vattendrag, dvs vatten som är upp till sex meter i bredd ingår inte i undersökningen.
Tätort
Gruppering av byggnader där antalet invånare är minst 200, avståndet mellan byggnader max 200 meter och andelen fritidshus max 50 procent.
Avstånd till annan byggnad
Statistiken har beräknats utifrån uppgifter om byggnaders mittpunkter. För större byggnader kan det innebära att delar av byggnaden hamnar inom 75-meterszonen, även om inte mittpunkten gör det.

typ av bebyggelse

Uppgifter om bebyggelsetyp bygger på typkoder i fastighetstaxeringen.

typ av bebyggelse

Uppgifter om bebyggelsetyp bygger på typkoder i fastighetstaxeringen.

typ av bebyggelse

Uppgifter om bebyggelsetyp bygger på typkoder i fastighetstaxeringen.