Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Strandlinje med ny bebyggelse, i kilometer, efter region. År 2018 - 2020

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Karin Hedeklint, SCB
+46 010-479 45 14
Stefan Svanström, SCB
+46 010-479 45 58
Ja
2022-12-15
Total strandlinje, i km:
km
Strandlinje påverkad av ny bebyggelse, i km:
km
Total strandlinje, i km:
31 december
Strandlinje påverkad av ny bebyggelse, i km:
31 december
Total strandlinje, i km:
Stock
Strandlinje påverkad av ny bebyggelse, i km:
Stock
Total strandlinje, i km:
Nej
Strandlinje påverkad av ny bebyggelse, i km:
Nej
Total strandlinje, i km:
Nej
Strandlinje påverkad av ny bebyggelse, i km:
Nej
SCB
000002TO
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Värde saknas anges med '..'. Strandnära läge
En byggnad har ett strandnära läge när den finns inom ett avstånd av maximalt 100 meter från strandlinje. Med strandlinje avses skiljelinjen där vatten möter land.
Nya byggnader
Avser byggnader i strandnära läge, vilka har nyregistrerats under statistikens referensår och som inte överlappar byggnader som existerade föregående år (mäts 1 januari referensåret).
Strandlinje påverkad av bebyggelse
Den linje där vatten möter land och där en byggnad är belägen inom 100 meter från strandlinjen.
En byggnad definieras av Plan- och bygglag (2010:900) som:
En varaktig konstruktion som består av tak eller av tak och väggar och som är varaktigt placerad på mark eller helt eller delvis under mark eller är varaktigt placerad på en viss plats i vatten samt är avsedd att vara konstruerad så att människor kan uppehålla sig i den.
En fysisk byggnad som delas av fastighetsgräns redovisas i Fastighetsregistret som flera byggnader. Källa: Fastighetsregistret, byggnadsdelen.

strandtyp

Anger typ av vatten som stranden gränsar till. Det kan vara hav eller inlandsvatten.

strandtyp

hav

Vattenareal mellan Sveriges kustlinje och territorialvattengränsen

inlandsvatten

Vatten inom Sveriges territorium som inte klassificeras som hav. Inlandsvatten består av sjöar och vattendrag, inklusive konstgjorda vattenytor såsom kanaler och dammar.

typ av område

inom tätort

Sedan 1960 definieras SCB tätorter som områden med sammanhängande bebyggelse och en befolkning på minst 200 invånare. Bland tätorterna ingår därmed allt från de största städerna till mindre orter med endast 200 invånare. SCB har ingen egen definition av glesbygd eller landsbygd.

inom formellt skyddad natur

Samlingsbegrepp för områden med formellt skydd enligt lagstiftning, ingångna avtal eller enskilda beslut. I den här statistiken avses skyddstyperna nationalpark, naturreservat, naturvårdsområden, skogligt biotopskyddsområde och övrigt biotopskyddsområde.

tabellinnehåll

Strandlinje påverkad av ny bebyggelse, i km

Strandlinje påverkad av ny bebyggelse avser strandlinje som inte tidigare varit påverkad av bebyggelse, men nu gör det. På grund av avrundade värden kan summering från kommun- och länsnivå inte göras till högre regional nivå.