Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Öar efter region och storleksklass. År 2013

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Karin Hedeklint, SCB
+46 010-479 45 14
Ja
2021-03-12
Antal öar:
antal
Antal öar:
31 december respektive år
Antal öar:
Stock
Antal öar:
Nej
Antal öar:
Nej
SCB
000002T4
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listantotalt ha , 0-99 m2 , 100-999 m2 ,

Valda 0 Totalt 8

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Värde saknas anges med '..'. Definition ö: SCB har i statistiken definierat öar som landområden omgärdade av vatten, enligt Lantmäteriets fastighetskarta, kartskikt MV Ytskikt med vatten (sjöar och större vattendrag). Lantmäteriets vattenkarta visar vatten i skala 1:10 000 inom Sveriges gränser. Hålen i vattenkartan har bildat öarna. Statistiken innehåller även öar omgärdade av konstgjort vatten och konstgjorda öar. Exempel på sådana öar är pirar, öar i dammar, slott helt omgärdade av vallgrav och andra typer av öar avskilda från annat landområde med hjälp av grävd kanal. De minsta öarna är 9 kvadratmeter stora. Definition havsö: Som havsö räknas en ö när den befinner sig utanför eller på Sveriges kustlinje, dvs den linje som skiljer fastland från hav.

storleksklass

En hektar är 10 000 kvadratmeter, eller 0,01 km², dvs arean av t ex en kvadrat med måtten 100 m × 100 m.

storleksklass

Antal öar per storleksklass och kommun är öar som helt eller delvis befinner sig inom kommunens gränser. Samma ö kan därför räknas i flera kommuner. Detsamma gäller för öar som ligger över länsgränser. Summeringar kan därför inte göras från kommun till län eller riket, eller från län till riket.

år

Jämförelser mellan 2013 och tidigare årgångar ska inte göras pga stora skillnader i källdata. 2013 års statistik bygger på data med bättre kvalitet och delvis en annan skala jämfört med källdata för 2001 års statistik. Ökningen av antal öar, deras yta och omkrets beror därför till övervägande del på kvalitetsförbättringar av grunddata. Skillnaderna är som störst i fjällkedjan, vilket särskilt påverkar statistiken i de nordliga länen och kommunerna. Men statistiken för samtliga kommuner och län i riket antas ha påverkats av kvalitetshöjningen.