Statistikdatabasen
Befolkning, landareal och andel fritidshusområden efter region och typ av område. Vart femte år 2015
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

region

typ av område

Totalt 4 Valda

Sök

vart 5:e år Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Tätort Sedan 1960 definieras SCB tätorter som områden med sammanhängande bebyggelse och en befolkning på minst 200 invånare. Bland tätorterna ingår därmed allt från de största städerna till små orter med endast 200 invånare. SCB har ingen egen definition av glesbygd eller landsbygd.
Småort
Sammanhängande bebyggelse med en befolkning på 50-199 invånare.
tabellinnehåll
Folkmängd
Befolkning
Uppgifter om befolkning bygger på RTB, dvs. registret över totalbefolkningen. Det innehåller uppgifter om folkbokförda personer per fastighet den 31 december aktuellt år. Från och med 2018 beräknas befolkning i tätorter med hjälp av uppgifter kopplat till adresser.
Landareal
I tabellen redovisas landarealer. Den har beräknats som totalareal minus vattenareal. Vid beräkningen av vattenarealer användes Lantmäteriets fastighetskarta i skala 1:10 000. Alla arealer har beräknats i SWREF99 TM, sfärisk metod. En hektar är 10 000 kvadratmeter, eller 0,01 km², dvs arean av till exempel en kvadrat med måtten 100 m × 100 m.
Andel fritidshusområde, i procent
Andel yta som överlappas av SCBs områdesindelning Fritidshusområde, d.v.s. koncentration av minst 50 byggnader klassade som fritidshus.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2016-12-19
Kontakt
Karin Hedeklint, SCB
+46 010-479 45 14
mark.vatten.gis@scb.se

Jerker Moström, SCB
+46 010-479 40 31
jerker.mostrom@scb.se

Enhet
Folkmängd:
antal
Landareal:
hektar
Andel fritidshusområde, i procent:
procent
Referenstid
Folkmängd:
31 december respektive år
Landareal:
31 december respektive år
Andel fritidshusområde, i procent:
31 december respektive år
Datatyp
Folkmängd:
Stock
Landareal:
Stock
Andel fritidshusområde, i procent:
Stock
Kalenderkorrigerad
Folkmängd:
Nej
Landareal:
Nej
Andel fritidshusområde, i procent:
Nej
Säsongsrensad
Folkmängd:
Nej
Landareal:
Nej
Andel fritidshusområde, i procent:
Nej
Skapad datum
2020-10-31
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000001D1