Statistikdatabasen
Andel förvärvsarbetande per bransch i tätorter med minst 10 000 invånare, per tätort. År 2015
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

region Markera minst ett värde

Totalt 125 Valda

Sök

näringsgren SNI 2007 Markera minst ett värde

Totalt 16 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Tätorter som ligger i mer än en kommun eller län har förts på den kommun eller län där större delen av tätorten ligger, avseende landareal. En förteckning över de tätorter som 2015 delas av kommungränser finns på Tätorter; arealer, befolkning.
Beteckning på tätorter De tätorter som Lantmäteriet redovisar i grundläggande geodata och på allmänna kartor kan ibland skilja sig åt från SCB:s tätortsgränser. SCB:s tätorter avser att vara underlag för statistik, medan syftet med Lantmäteriets tätortsgränser är att utgöra underlag till kartor i olika skalor. De namn som redovisas i SCB:s statistik ska därför inte betraktas som fastställda tätortsnamn, utan som beteckningar som är representativa för de inringade områdena, d.v.s. SCB:s tätort. Underlag till beteckningen är kartmaterial från Lantmäteriet. Beteckningar på ett flertal tätorter har justerats efter beslut av Lantmäteriets ortnamnsenhet.
Tätort Sedan 1960 definieras SCB tätorter som områden med sammanhängande bebyggelse och en befolkning på minst 200 invånare. Bland tätorterna ingår därmed allt från de största städerna till små orter med endast 200 invånare. SCB har ingen egen definition av glesbygd eller landsbygd.
Som förvärvsarbetande räknas alla personer som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t ex på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Samma definition tillämpas inom den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken (RAMS).
Värden som anges med .. är ej tillgängliga på grund av sekretesskäl och/eller att värde saknas på grund av att tätorter tillkommer och försvinner över åren.
Förvärvsarbetande är personer med arbetsplats i Sverige, förutsatt att de var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Normalt avgränsas förvärvsarbete efter arbetad tid i november. Uppgifter från registret RAMS (Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik) har använts för att beräkna statistiken. RAMS är en årlig, totalräknad statistik som primärt baseras på arbetsgivarnas kontrolluppgifter samt självdeklarationer från egna företagare. Uppgifter om arbetsställen kommer från SCB:s företagsdatabas (FDB).
Standard för svensk näringsgrensindelning 2007 (SNI 2007) infördes i SCB:s Företagsregister från och med 1 januari 2008. SNI 2007 bygger på EU:s näringsgrensindelning NACE Rev. 2.
region
Tabellen redovisar endast tätorter som har minst 10 000 invånare enligt 2015 års statistik över befolkning i tätorter.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2018-03-28
Kontakt
Karin Hedeklint, SCB
+46 010-479 45 14
mark.vatten.gis@scb.se

Jerker Moström, SCB
+46 010-479 40 31
jerker.mostrom@scb.se

Enhet
Andel förvärvsarbetande i procent:
andel
Referenstid
Andel förvärvsarbetande i procent:
31 december respektive år
Datatyp
Andel förvärvsarbetande i procent:
Stock
Kalenderkorrigerad
Andel förvärvsarbetande i procent:
Nej
Säsongsrensad
Andel förvärvsarbetande i procent:
Nej
Skapad datum
2020-11-28
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
0000025B