Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Andel förvärvsarbetande per bransch i tätorter med minst 10 000 invånare, per tätort. År 2015 - 2020

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
Jerker Moström, SCB
+46 010-479 40 31
Karin Hedeklint, SCB
+46 010-479 45 14
Ja
2022-03-31
Andel förvärvsarbetande i procent:
andel
Andel förvärvsarbetande i procent:
31 december respektive år
Andel förvärvsarbetande i procent:
Stock
Andel förvärvsarbetande i procent:
Nej
Andel förvärvsarbetande i procent:
Nej
SCB
0000025B
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanT00 Summa riket , 0125TC102 Ekerö , 0120TC109 Gustavsberg ,

Valda 0 Totalt 130

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanA jordbruk, skogsbruk och fiske , B+C tillverkning och utvinning , D+E energiförsörjning; miljöverksamhet ,

Valda 0 Totalt 16

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Tätorter som ligger i mer än en kommun eller län har förts på den kommun eller län där större delen av tätorten ligger. Beteckning på tätorter De tätorter som Lantmäteriet redovisar i grundläggande geodata och på allmänna kartor kan ibland skilja sig åt från SCB:s tätortsgränser. SCB:s tätorter avser att vara underlag för statistik, medan syftet med Lantmäteriets tätortsgränser är att utgöra underlag till kartor i olika skalor. De namn som redovisas i SCB:s statistik ska därför inte betraktas som fastställda tätortsnamn, utan som beteckningar som är representativa för de inringade områdena, d.v.s. SCB:s tätort. Underlag till beteckningen är kartmaterial från Lantmäteriet. Beteckningar på ett flertal tätorter har justerats efter beslut av Lantmäteriets ortnamnsenhet. Tätort
Sedan 1960 definieras SCB tätorter som områden med sammanhängande bebyggelse och en befolkning på minst 200 invånare. Bland tätorterna ingår därmed allt från de största städerna till små orter med endast 200 invånare. SCB har ingen egen definition av glesbygd eller landsbygd.
Som förvärvsarbetande räknas alla personer som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t ex på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Samma definition tillämpas inom den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken (RAMS). Värden som anges med .. är ej tillgängliga på grund av sekretesskäl eller att värde saknas. Förvärvsarbetande är personer med arbetsplats i Sverige, förutsatt att de var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Normalt avgränsas förvärvsarbete efter arbetad tid i november. Uppgifter från registret RAMS (Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik) har använts för att beräkna statistiken. RAMS är en årlig, totalräknad statistik som primärt baseras på arbetsgivarnas kontrolluppgifter samt självdeklarationer från egna företagare. Uppgifter om arbetsställen kommer från SCB:s företagsdatabas (FDB).

region

Tabellen redovisar endast tätorter som har minst 10 000 invånare enligt SCB:s statistik över befolkning i tätorter.
Standard för svensk näringsgrensindelning 2007 (SNI 2007) infördes i SCB:s Företagsregister från och med 1 januari 2008. SNI 2007 bygger på EU:s näringsgrensindelning NACE Rev. 2.