Statistikdatabasen
Byggnader i och utanför tätorter, antal och markyta, efter region. År 2010 - 2015
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

region

typ av område

Totalt 3 Valda

Sök

typ av fastighet

Totalt 9 Valda

Sök

vart 5:e år Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Tätort Sedan 1960 definieras SCB tätorter som områden med sammanhängande bebyggelse och en befolkning på minst 200 invånare. Bland tätorterna ingår därmed allt från de största städerna till små orter med endast 200 invånare. SCB har ingen egen definition av glesbygd eller landsbygd.
typ av fastighet
Klassificering av byggnader efter byggnadstyp följer kodningen av byggnader efter ändamål i Fastighetsregistret, byggnadsdelen. Lantmäteriets definitioner: Specifikation för Grunddatalager (GDL)
typ av fastighet
Beräkning av byggnadernas markyta har gjorts genom att kombinera byggnadsinformation från Fastighetsregistret med byggnadsytor i Fastighetskartan. I de fall byggnadsytor i Fastighetskartan saknar koppling mot Fastighetsregistret har byggnadstypen inte kunnat fastställas. Arealen har då förts till byggnadstypen typkod saknas.
typ av fastighet
Kodningen av ekonomibyggnad och komplementbyggnad är inte konsekvent genomförd i Fastighetsregistrets byggnadsdel. Ekonomibyggnader kan förekomma under kategorin komplementbyggnad. Byggnadstypen ekonomibyggnad ger därför inte en korrekt bild av ekonomibyggnadsbeståndet.
tabellinnehåll
Antal byggnader
En byggnad definieras av Plan- och bygglag (2010:900) som:
En varaktig konstruktion som består av tak eller av tak och väggar och som är varaktigt placerad på mark eller helt eller delvis under mark eller är varaktigt placerad på en viss plats i vatten samt är avsedd att vara konstruerad så att människor kan uppehålla sig i den.
Antal byggnader
En fysisk byggnad som delas av fastighetsgräns redovisas i Fastighetsregistret som flera byggnader.
Antal byggnader
Källa: Fastighetsregistret, byggnadsdelen.
Markyta i 1000 m2
Källa: Fastighetsregistret, byggnadsdelen samt GSD Fastighetskartan.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2017-12-15
Kontakt
Jerker Moström, SCB
+46 010-479 40 31
jerker.mostrom@scb.se

Karin Hedeklint, SCB
+46 010-479 45 14
mark.vatten.gis@scb.se

Enhet
Antal byggnader:
antal
Markyta i 1000 m2:
1000 kvadratmeter
Referenstid
Antal byggnader:
31 december respektive år
Markyta i 1000 m2:
31 december respektive år
Datatyp
Antal byggnader:
Stock
Markyta i 1000 m2:
Stock
Kalenderkorrigerad
Antal byggnader:
Nej
Markyta i 1000 m2:
Nej
Säsongsrensad
Antal byggnader:
Nej
Markyta i 1000 m2:
Nej
Skapad datum
2020-11-28
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000001RK