Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Bostadsbebyggelsens ålder i tätorter, per tätort. År 2010 - 2020

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Jerker Moström, SCB
+46 010-479 40 31
Karin Hedeklint, SCB
+46 010-479 45 14
Ja
2022-03-31
Antal:
antal
Andel i procent:
andel
Antal:
31 december respektive år
Andel i procent:
31 december respektive år
Antal:
Stock
Andel i procent:
Stock
Antal:
Nej
Andel i procent:
Nej
Antal:
Nej
Andel i procent:
Nej
SCB
000001RS
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Obligatoriskt
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan–1920 , 1921–1930 , 1931–1940 ,

Valda 0 Totalt 13

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Tätorter som ligger i mer än en kommun eller län har förts på den kommun eller län där större delen av tätorten ligger. Beteckning på tätorter De tätorter som Lantmäteriet redovisar i grundläggande geodata och på allmänna kartor kan ibland skilja sig åt från SCB:s tätortsgränser. SCB:s tätorter avser att vara underlag för statistik, medan syftet med Lantmäteriets tätortsgränser är att utgöra underlag till kartor i olika skalor. De namn som redovisas i SCB:s statistik ska därför inte betraktas som fastställda tätortsnamn, utan som beteckningar som är representativa för de inringade områdena, d.v.s. SCB:s tätort. Underlag till beteckningen är kartmaterial från Lantmäteriet. Beteckningar på ett flertal tätorter har justerats efter beslut av Lantmäteriets ortnamnsenhet. Tätort
Sedan 1960 definieras SCB tätorter som områden med sammanhängande bebyggelse och en befolkning på minst 200 invånare. Bland tätorterna ingår därmed allt från de största städerna till små orter med endast 200 invånare. SCB har ingen egen definition av glesbygd eller landsbygd.
En byggnad definieras av Plan- och bygglag (2010:900) som:
En varaktig konstruktion som består av tak eller av tak och väggar och som är varaktigt placerad på mark eller helt eller delvis under mark eller är varaktigt placerad på en viss plats i vatten samt är avsedd att vara konstruerad så att människor kan uppehålla sig i den.
En fysisk byggnad som delas av fastighetsgräns redovisas i Fastighetsregistret som flera byggnader. Källa: Fastighetsregistret, byggnadsdelen. Klassificering av byggnader efter byggnadstyp följer kodningen av byggnader efter ändamål i Fastighetsregistret, byggnadsdelen. Lantmäteriets definitioner: Specifikation för Grunddatalager (GDL)

vart 5:e år

2010

Ett antal byggnader med referensår 2010 är registrerade med byggår 2011-. Det beror på eftersläpningar i Lantmäteriets byggnadsregister, vilket är källa till statistiken.

2015

Förändringar har gjorts i metod och definition av tätorter, vilket påverkar tätorternas utbredning och statistik. Ska jämförelser göras mellan 2015 års tätorter och bakåt är det svårt att avgöra om förändringar beror på verkliga ändringar i bebyggelsen eller om det beror på den nya metoden och definitionen.