Statistikdatabasen
Antal tätorter och tätortsgrad (andel befolkning i tätort) efter region. Vart femte år 2005 - 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

region

vart 5:e år Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

2005
För att underlätta jämförelser redovisas uppgifter om Heby kommun på Uppsala län, trots att länsbytet genomfördes 2007.

2010
Uppgifter om landareal totalt och utanför tätort, år 2010 och tidigare, bygger på beräkningar enligt en äldre metod och med andra grunddata för framförallt vatten. De tidiga landarealerna är därför större än de för 2015, vilket måste beaktas i jämförelser. Mer information finns påwww.scb.se/MI0802

2015
Förändringar har gjorts i metod och definition av tätorter, vilket påverkar tätorternas utbredning och statistiken över befolkning, landareal och befolkningstäthet. Ska jämförelser göras mellan 2015 års tätorter och bakåt är det svårt att avgöra om förändringar beror på verkliga ändringar i bebyggelsen eller om det beror på den nya metoden och definitionen.
Tätort Sedan 1960 definieras SCB tätorter som områden med sammanhängande bebyggelse och en befolkning på minst 200 invånare. Bland tätorterna ingår därmed allt från de största städerna till små orter med endast 200 invånare. SCB har ingen egen definition av glesbygd eller landsbygd.
Befolkning Uppgifter om befolkning bygger på RTB, dvs. registret över totalbefolkningen. Det innehåller uppgifter om folkbokförda personer per fastighet den 31 december aktuellt år. Från och med 2018 beräknas befolkning i tätorter med hjälp av uppgifter kopplat till adresser.
Landareal I tabellen redovisas landarealer. Den har beräknats som totalareal minus vattenareal. Vid beräkningen av vattenarealer användes Lantmäteriets fastighetskarta i skala 1:10 000. Sedan 2010 har alla arealer har beräknats i SWREF99 TM, sfärisk metod. En hektar är 10 000 kvadratmeter, eller 0,01 km², dvs arean av till exempel en kvadrat med måtten 100 m × 100 m.
Heby kommun ingår i Uppsala län avseende statistik för 2005 och framåt.
tabellinnehåll
Antal tätorter
Antalet tätorter per län och kommun har beräknats på hela och delar av tätorter. En tätort som breder ut sig i flera kommuner eller län, räknas en gång i var och en av dessa kommuner/län.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-10-24
Kontakt
Karin Hedeklint, SCB
+46 010-479 45 14
mark.vatten.gis@scb.se

Jerker Moström, SCB
+46 010-479 40 31
jerker.mostrom@scb.se

Enhet
Antal tätorter:
antal
Tätortsgrad:
procent
Referenstid
Antal tätorter:
31 december respektive år
Tätortsgrad:
31 december respektive år
Datatyp
Antal tätorter:
Stock
Tätortsgrad:
Stock
Kalenderkorrigerad
Antal tätorter:
Nej
Tätortsgrad:
Nej
Säsongsrensad
Antal tätorter:
Nej
Tätortsgrad:
Nej
Skapad datum
2020-11-28
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
MI0810AO