Statistikdatabasen
Marktyp per tätort. År 2015
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tätort Markera minst ett värde

markanvändning Markera minst ett värde

Totalt 7 Valda

Sök

vart 5:e år Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Tabellen innehåller uppgifter om den samlade arealen grönyta, hårdgjord mark och övrig mark i tätorter.
markanvändning
grönyta
Alla typer av gröna ytor som bygger upp den samlade grönstrukturen inom tätortsgränsen, såsom allmänna parker och öppna gräsytor samt andra träd- eller gräsbevuxna ytor, vid byggnation överblivna gröna ytor (impediment), villaträdgårdar, gröna ytor mellan flerbostadshus eller industribyggnader och även gröna stråk mellan vägar etc. Grönyta sönderfaller vidare i underkategorierna öppen mark och skog.
åkermark
Definieras som mark som används eller lämpligen kan användas till växtodling eller bete och som är lämplig att plöjas. Åkermarken avgränsas i undersökningen geografiskt utifrån uppgifter i Jordbruksverkets blockdatabas. Uppgifterna baseras på lantbrukarnas egna uppgifter om ägoslag.
totalt ej hårdgjord mark
Samlingsbegrepp för den mark inom tätorten som inte är hårdgjord, dvs. summan av grönyta och åkermark. Observera att totalt ej hårdgjord mark utgör en delsumma.
hårdgjord mark
Definieras här som artificiellt anlagd mark som saknar vegetation. Hit räknas byggnaders tak, parkeringsplatser, gator och vägar, järnvägar, gångvägar, cisterner och dylikt. Av undersökningstekniska skäl kan hårdgjord yta även omfatta naturligt hårdgjorda och vegetationslösa ytor så som berg i dagen, grusplaner, sanddynor och stränder. Hårdgjord yta sönderfaller vidare i underkategorierna byggnad, väg- och järnväg samt övrig hårdgjord mark.
övrig (ej klassificerbar) mark
Utgörs av mark som av olika skäl inte kunnat hänföras till varken hårdgjord eller ej hårdgjord mark. Orsaken beror i regel på störningar i satellitbilden som skuggor från höga och tätt liggande hus som gör det svårt att fastställa korrekt klasstillhörighet. I klassen ingår även en del naturligt hårdgjord mark, såsom berg i dagen.
vatten
Definieras som ett område med öppen vattenspegel som redovisas i GSD fastighetskartan.
total landareal
Landarealen inom tätortsgränsen. På grund av bearbetningstekniska skäl stämmer ej landarealerna i denna undersökning helt överens med tätorternas landareal publicerade på annat håll.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-12-05
Kontakt
Jerker Moström, SCB
+46 010-479 40 31
jerker.mostrom@scb.se

Stefan Svanström, SCB
+46 010-479 45 58
Stefan.Svanstrom@scb.se

Enhet
Grönyta, hårdgjord mark och övrig mark i hektar:
hektar
Referenstid
Grönyta, hårdgjord mark och övrig mark i hektar:
31 december vart 5:e år
Datatyp
Grönyta, hårdgjord mark och övrig mark i hektar:
Stock
Kalenderkorrigerad
Grönyta, hårdgjord mark och övrig mark i hektar:
Nej
Säsongsrensad
Grönyta, hårdgjord mark och övrig mark i hektar:
Nej
Skapad datum
2020-10-21
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
0000045M