Statistikdatabasen
Grönyta efter typ av markanvändning per tätort. År 2015
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tätort Markera minst ett värde

markanvändning Markera minst ett värde

Totalt 7 Valda

Sök

vart 5:e år Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Tabellen innehåller uppgifter om hur grönytan fördelar sig på olika typer av markanvändning i tätorter. Där typen av markanvändning inte kunnat fastställas redovisas arealen under övrig grönyta.
markanvändning
betesmark
Mark som används eller lämpligen kan användas till bete och som inte är lämplig att plöja. Den geografiska avgränsningen av betesmarker baseras på information i Jordbruksverkets blockdatabas. Uppgifterna i blockdatabasen baseras på lantbrukarnas egna uppgifter om ägoslag.
flygplatser
Mark som ingår i flygplatsområde. Innefattar start och landningsbanor, taxibanor, gräsplaner, uppställningsytor och tillhörande anläggningar etc. Den geografiska avgränsningen av flygplatser baseras på uppgifter i GSD fastighetskartan kompletterat med av SCB bearbetade uppgifter.
golfbanor
Mark som ingår i golfbaneanläggning. Innefattar själva golfbanan med greener, fairway etc. men även intilliggande område samt parkeringar med mera. Den geografiska avgränsningen av golfbanor baseras på uppgifter i GSD fastighetskartan kompletterat med av SCB bearbetade uppgifter.
kyrkogårdar
Mark som ingår i kyrkogårdar och begravningsplatser. Den geografiska avgränsningen av kyrkogårdar baseras på uppgifter i GSD fastighetskartan kompletterat med av SCB bearbetade uppgifter.
koloniområden
Mark som ingår i koloniområden. Den geografiska avgränsningen av koloniområden baseras på uppgifter i GSD fastighetskartan kompletterat med av SCB bearbetade uppgifter.
övrig grönyta
Grönyta som inte ingår i markanvändningskategorierna betesmark, flygplatser, golfbanor, kyrkogårdar eller koloniområden.
total grönyta
Alla typer av gröna ytor som bygger upp den samlade grönstrukturen inom tätortsgränsen, såsom allmänna parker och öppna gräsytor samt andra träd- eller gräsbevuxna ytor, vid byggnation överblivna gröna ytor (impediment), villaträdgårdar, gröna ytor mellan flerbostadshus eller industribyggnader och även gröna stråk mellan vägar etc. Total grönyta utgör här summan av öppen vegetationsklädd mark och skog.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-12-05
Kontakt
Jerker Moström, SCB
+46 010-479 40 31
jerker.mostrom@scb.se

Stefan Svanström, SCB
+46 010-479 45 58
Stefan.Svanstrom@scb.se

Enhet
Grönyta i hektar:
hektar
Referenstid
Grönyta i hektar:
31 december vart 5:e år
Datatyp
Grönyta i hektar:
Stock
Kalenderkorrigerad
Grönyta i hektar:
Nej
Säsongsrensad
Grönyta i hektar:
Nej
Skapad datum
2020-10-21
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
0000045G