Statistikdatabasen
Allmänt tillgänglig grönyta efter marktäcke per tätort. År 2015
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tätort Markera minst ett värde

marktäcke Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök

vart 5:e år Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Tabellen innehåller uppgifter om hur den allmänt tillgängliga grönytans areal fördelar sig på olika typer av marktäcke i tätorter. Allmänt tillgänglig grönyta omfattar sådana grönytor som allmänheten med hänsyn till ägoförhållanden och markanvändning har rätt att beträda och nyttja oavsett tid på året. Gäller i huvudsak offentligt ägd eller förvaltad mark men även grönytor på privatägd mark omfattas om de anses vara tillgängliga på allemansrättsligt grund.
marktäcke
öppen mark
Definieras som ej hårdgjord mark som ej är trädbevuxen och ej heller utgörs av åkermark. Öppen mark utgör en delmängd av den totala grönytan. Den omfattar exempelvis gräsmattor, öppna våtmarker, buskmark samt naturliga ytor med sparsam vegetation.
skog
Utgörs av mark inom ett sammanhängande område där träden har en höjd av mer än fem meter och där träd har en kronslutenhet av mer än tio procent eller har förutsättningar att nå denna höjd och kronslutenhet utan produktionshöjande åtgärder.
total grönyta
Alla typer av gröna ytor som bygger upp den samlade grönstrukturen inom tätortsgränsen och som är allmänt tillgängliga. Med allmänt tillgängligt avses mark som allmänheten med hänsyn till ägoförhållanden och markanvändning har rätt att beträda och nyttja oavsett tid på året.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-12-05
Kontakt
Jerker Moström, SCB
+46 010-479 40 31
jerker.mostrom@scb.se

Stefan Svanström, SCB
+46 010-479 45 58
Stefan.Svanstrom@scb.se

Enhet
Allmänt tillgänglig grönyta i hektar:
hektar
Referenstid
Allmänt tillgänglig grönyta i hektar:
31 december vart 5:e år
Datatyp
Allmänt tillgänglig grönyta i hektar:
Stock
Kalenderkorrigerad
Allmänt tillgänglig grönyta i hektar:
Nej
Säsongsrensad
Allmänt tillgänglig grönyta i hektar:
Nej
Skapad datum
2020-10-21
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
0000044S