Statistikdatabasen
Hårdgjord mark per tätort. År 2015
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tätort Markera minst ett värde

kategori Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök

vart 5:e år Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Tabellen innehåller uppgifter om hårdgjord mark i tätorter.
kategori
byggnader
Mark som enligt information i GSD fastighetskartan ligger under byggnad. Mark under byggnadskropp klassificeras automatiskt som hårdgjord oavsett vad informationen i satellitbilden säger.
vägar och järnvägar
Ytor som enligt information i Nationella vägdatabasen respektive GSD fastighetskartan utgör mark under vägar eller järnvägar. Marken under väg respektive järnväg klassificeras automatiskt som hårdgjord oavsett vad informationen i satellitbilden säger. Endast vägar farbara med bil ingår.
övrig hårdgjord mark
Utgör mark som enligt informationen i satellitbilden är hårdgjord men inte utgör byggnad eller väg och järnväg. Övrig hårdgjord mark kan omfatta asfalterad mark eller mark med annan beläggning som gör att den inte är genomsläpplig för vatten. Men den kan även omfatta vegetationslös men genomsläpplig mark så som grusplaner eller annan mark med så hårt slitage att vegetationen tillfälligt eller permanent försvunnit. Även naturligt hårdgjord mark som berg-i-dagen kan tolkas som hårdgjord mark.
totalt hårdgjord mark
Summan av all artificiellt anlagd mark som saknar vegetation. Hit räknas byggnaders tak, parkeringsplatser, gator och vägar, järnvägar, gångvägar, cisterner och dylikt. Av undersökningstekniska skäl kan hårdgjord yta även omfatta naturligt hårdgjorda och vegetationslösa ytor så som berg i dagen, grusplaner, sanddynor och stränder. Totalt hårdgjord mark utgör summan av underkategorierna byggnad, väg och järnväg samt övrig hårdgjord mark.
total landareal
Landarealen inom tätortsgränsen. På grund av bearbetningstekniska skäl stämmer ej landarealerna i denna undersökning helt överens med tätorternas landareal publicerade på annat håll.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-12-05
Kontakt
Jerker Moström, SCB
+46 010-479 40 31
jerker.mostrom@scb.se

Stefan Svanström, SCB
+46 010-479 45 58
Stefan.Svanstrom@scb.se

Enhet
Hårdgjord mark i hektar:
hektar
Referenstid
Hårdgjord mark i hektar:
31 december vart 5:e år
Datatyp
Hårdgjord mark i hektar:
Stock
Kalenderkorrigerad
Hårdgjord mark i hektar:
Nej
Säsongsrensad
Hårdgjord mark i hektar:
Nej
Skapad datum
2020-10-21
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
0000045P