Statistikdatabasen
Mark med transportinfrastruktur efter region och transportslag. År 2010 - 2015
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

region

år Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Vägområdet utgörs av vägbanan och sidoområden som slänter, diken och säkerhetszoner. Det motsvarar den markyta som behövs för vägen. Även rondellarealen ingår här. Vägområde är kopplat till markanvändningsperspektiv och redovisas därför inte om vägbanan finns i tunnel.
Innefattar vägar, järnvägar, flygplatser, hamnar och lastageplatser. Mark för post- och telekommunikationer eller terminaler, parkeringsplatser, parkeringshus, linbanor, transporter i rörsystem med mera ingår inte.
tabellinnehåll
Hamnar
Mark med hamn- och lastageverksamhet i huvudsak för kommersiell sjöfart. Här ingår även enskilda industri- och affärshamnar samt färjelägen. Industribyggnader och lagerlokaler i anslutning till hamnen räknas normalt sett inte in i hamnarealen. Fiskehamnar och småbåtshamnar ingår inte.
Flygplatser
Mark med flygplatser av alla slag och inklusive start- och landningsbanor samt tillhörande terminal- och hangarbyggnader. Både civila och militära flygplatser och flygfält ingår. Normalt sett omfattas all mark som avskilts för flygplatsens verksamhet och som inte väsentligen används för andra syften.
Järnvägar
Järnvägar är exklusive ytor som är i tunnel/under annan infrastruktur, järnväg/byggnad etc. eller som delar mark med ett vägområde (t.ex. spårvägar, korsningar). Vid denna dubbelanvändning finns arealerna medräknade som vägar.
Järnvägar
Mark som används för alla typer av spårbunden trafik, inklusive mark för stationer, bangårdar, administrationsbyggnader och dylikt.
Vägar
Ett fåtal vägar har inte kunnat härledas till någon enskild kommun. De saknas därför i kommunindelningen medan de är medräknade i länen och för riket.
Vägar
Arealer för vägar avser vägområde.
Vägar
Mark med allmänna och enskilda vägar som normalt sett är farbara med bil, inklusive gågator som stängts av för biltrafik och skogsbilvägar. Till vägarealen hör även vägkanter, dikesrenar och slänter som utgör en integrerad del av vägområdet. Gång- och cykelvägar ingår inte i mark med väg.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-02-20
Kontakt
Jerker Moström, SCB
+46 010-479 40 31
jerker.mostrom@scb.se

Enhet
Hamnar:
hektar
Flygplatser:
hektar
Järnvägar:
hektar
Vägar:
hektar
Totalt:
hektar
Datatyp
Hamnar:
Flöde
Flygplatser:
Flöde
Järnvägar:
Flöde
Vägar:
Flöde
Totalt:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Hamnar:
Nej
Flygplatser:
Nej
Järnvägar:
Nej
Vägar:
Nej
Totalt:
Nej
Säsongsrensad
Hamnar:
Nej
Flygplatser:
Nej
Järnvägar:
Nej
Vägar:
Nej
Totalt:
Nej
Skapad datum
2020-10-21
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000002PB