Statistikdatabasen
Områden av riksintresse enligt 3 kap miljöbalken. Vart 5:e år 2014
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

region

typ av riksintresse

Totalt 14 Valda

Sök

vart 5:e år Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Tabellen innehåller uppgifter om områden av riksintresse enligt 3 kap miljöbalken (https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobalk-1998808_sfs-1998-808). Arealer för enskilda kategorier av riksintressen redovisas såväl som den totala arealen för samtliga kategorier. I den totala arealen har överlapp mellan olika kategorier räknats bort. Arealerna för varje kategori kan alltså inte summeras till en totalareal eftersom olika kategorier av riksintresseområden kan överlappa varandra helt eller delvis.
typ av riksintresse
Industriell produktion
Områden för industriell produktion har hittills inte definierats som geografiska områden och har därför ingen areal.
Anläggningar för avfallshantering
Områden med anläggningar för avfallshantering har hittills inte pekats ut eller definierats som geografiska områden och har därför ingen areal.
Anläggningar för vattenförsörjning
Områden med anläggningar för vattenförsörjning har hittills inte pekats ut eller definierats som geografiska områden och har därför ingen areal.
tabellinnehåll
Landareal
Landareal avser riksintresseområdenas landareal.
Land- och vattenareal
Land- och vattenareal avser riksintresseområdenas land- och vattenareal innanför riks- och territorialvattengräns.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-02-20
Kontakt
Jerker Moström, SCB
+46 010-479 40 31
jerker.mostrom@scb.se

Stefan Svanström, SCB
+46 010-479 45 58
Stefan.Svanstrom@scb.se

Enhet
Landareal:
areal i hektar
Land- och vattenareal:
areal i hektar
Referenstid
Landareal:
31 december respektive år
Land- och vattenareal:
31 december respektive år
Datatyp
Landareal:
Stock
Land- och vattenareal:
Stock
Kalenderkorrigerad
Landareal:
Nej
Land- och vattenareal:
Nej
Säsongsrensad
Landareal:
Nej
Land- och vattenareal:
Nej
Skapad datum
2020-10-21
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000002ZF