Statistikdatabasen
Fornlämningar, antal och areal efter region. Vart 5:e år 2010 - 2015
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

region

vart 5:e år Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

En fornlämning definieras av Kulturmiljölagen (tidigare Kulturminneslagen) som lämningar efter människors verksamhet under forna tider, som har tillkommit genom äldre tiders bruk och som är varaktigt övergivna.
Till varje fornlämning hör ett så stort område som behövs för att bevara dess art och betydelse. Dessa områden kallas för fornlämningsområden. Deras storlek kan variera och endast ett fåtal är fastställda genom beslut.
Källa: Fornminnessystemet (FMIS), Riksantikvarieämbetet
tabellinnehåll
Antal fornlämningar
Antal platser som registrerats som fornlämning. En plats kan bestå av flera anläggningar, till exempel har ett gravfält med 15 gravhögar räknats som antal 1.
Areal fornlämningar, hektar
I FMIS representeras lämningar som är mindre än 20 meter som punkter eller linjer medan större lämningar representeras som ytor. För att kunna beräkna arealen för samtliga lämningar har punkterna gjorts om till cirkelformiga ytor med 5 meters radie och linjerna till 5 meter breda områden.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-02-20
Kontakt
Jerker Moström, SCB
+46 010-479 40 31
jerker.mostrom@scb.se

Stefan Svanström, SCB
+46 010-479 45 58
Stefan.Svanstrom@scb.se

Enhet
Antal fornlämningar:
antal
Areal fornlämningar, hektar:
hektar
Referenstid
Antal fornlämningar:
31 december respektive år. Avvikelser kan dock förekomma.
Areal fornlämningar, hektar:
31 december respektive år. Avvikelser kan dock förekomma.
Datatyp
Antal fornlämningar:
Stock
Areal fornlämningar, hektar:
Stock
Kalenderkorrigerad
Antal fornlämningar:
Nej
Areal fornlämningar, hektar:
Nej
Säsongsrensad
Antal fornlämningar:
Nej
Areal fornlämningar, hektar:
Nej
Skapad datum
2020-10-21
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
MI0803AF