Statistikdatabasen
Bebyggd mark efter region och markanvändningsklass. Vart 5:e år 2010 - 2015
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

region

markanvändningsklass

Totalt 9 Valda

Sök

vart 5:e år Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

region
En mindre del av vägarealen har inte kunnat fördelas på kommun. Totalsummorna för arealen mark med transportinfrastruktur på läns- respektive kommunnivå skiljer sig därför åt något.
region
Bebyggd mark och tillhörande mark Mark som tagits i anspråk av byggnadskroppar samt tillhörande mark som trädgårdar, parkeringsplatser, upplagsytor inom industrin eller andra typer av anläggningar som hör samman med bebyggelse. I bebyggd mark inräknas också mark för olika typer av transportinfrastruktur, så som vägar, järnvägar, hamnar och flygplatser.
markanvändningsklass
mark med småhus
Mark tillhörande bostadsbyggnader med en eller två bostäder, både permanent och tillfälligt bebodda. Omfattar friliggande villor, radhus, kedjehus och parhus samt småhustomter på jordbruksfastigheter liksom byggnad på ofri grund om den är inrättad för boende.
mark med hyres-/flerbostadshus
Mark tillhörande bostadsbyggnader som innehåller tre eller flera lägenheter inklusive loftgångshus.
mark med tillverkningsindustri
Mark där huvudsakligen industriella verksamheter bedrivs. Inkluderar också tillhörande mark såsom arealer för upplagsytor och parkeringar. Mark som är taxerad som obebyggd tomtmark för industri ingår inte.
mark med handel och affärsverksamhet
Används huvudsakligen för handel och affärsverksamhet samt tillhörande kontors-, lager-, bank- och försäkringsverksamhet, restaurang- och hotellrörelse, fastighetsbolag, dataföretag samt reparationsverksamhet. Förutom själva byggnadsytan ingår även arealer för tillhörande mark så som parkeringsplatser etc.
mark med offentlig förvaltning, offentlig service och fritidsanläggningar
Mark med skolor, vårdbyggnader, förskolor, byggnader för kulturella ändamål såsom teatrar, biografer, museer och liknande liksom kyrkor och andra byggnader för religiös verksamhet, kyrkogårdar och begravningsplatser, prästgårdar, samt byggnader som används för rättsvård, fritidsgårdar, bad, sport och idrottsanläggningar med mera.
mark med transportinfrastruktur
Innefattar vägar, järnvägar, flygplatser, hamnar och lastageplatser. Mark för post- och telekommunikationer eller terminaler, parkeringsplatser, parkeringshus, linbanor, transporter i rörsystem med mera ingår inte.
mark med tekniska anläggningar
Den mark som behövs för den tekniska anläggningen och tillhörande anordningar. Anläggningar som ingår är vattenkraftverk, vindkraftverk, vattenreningsverk, avloppsreningsverk, återvinningsanläggningar och avfallsanläggningar, pumpstationer samt distributionsanläggningar som ingår i överförings- eller distributionsnät för gas, värme eller elektricitet.
mark med lantbrukets ekonomibyggnader och övriga byggnader
Upptas av lantbrukets ekonomibyggnader, djurstallar, byggnad på täktfastighet, försvarsbyggnader samt ytor som ligger i anslutning till dessa byggnader som gårdsplaner, uppställningsplatser osv.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2018-09-20
Kontakt
Jerker Moström, SCB
+46 010-479 40 31
jerker.mostrom@scb.se

Stefan Svanström, SCB
+46 010-479 45 58
Stefan.Svanstrom@scb.se

Enhet
Bebyggd mark, hektar:
hektar
Referenstid
Bebyggd mark, hektar:
31 december respektive år. Avvikelser kan dock förekomma.
Datatyp
Bebyggd mark, hektar:
Medel
Kalenderkorrigerad
Bebyggd mark, hektar:
Nej
Säsongsrensad
Bebyggd mark, hektar:
Nej
Skapad datum
2021-01-16
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
MI0803AC