Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Låg respektive hög ekonomisk standard efter region och ålder. År 2011 - 2021

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Johan Lindberg, SCB
+46 010-479 60 64
Inkomststatistik, SCB
+46 .
Peter Gärdqvist, SCB
+46 010-479 67 85
Ja
2023-01-25
Låg ekonomisk standard, procent:
andel
Hög ekonomisk standard, procent:
andel
Antal personer totalt:
antal
Låg ekonomisk standard, procent:
31 december respektive år
Hög ekonomisk standard, procent:
31 december respektive år
Antal personer totalt:
31 december respektive år
Låg ekonomisk standard, procent:
Stock
Hög ekonomisk standard, procent:
Stock
Antal personer totalt:
Stock
Låg ekonomisk standard, procent:
Nej
Hög ekonomisk standard, procent:
Nej
Antal personer totalt:
Nej
Låg ekonomisk standard, procent:
Nej
Hög ekonomisk standard, procent:
Nej
Antal personer totalt:
Nej
SCB
000006TA
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2011 , 2012 , 2013 ,

Valda 1 Totalt 11

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Vissa personer går inte att placera geografiskt under kommunnivå. Dessa har fördelats på DeSO i centralorter inom kommunen för att undvika identifiering. Disponibel inkomst och ekonomisk standard Disponibel inkomst är summan av alla skattepliktiga och skattefria inkomster minus skatt och övriga negativa transfereringar. Inkomsten redovisas både inklusive och exklusive kapitalvinst/kapitalförlust, det vill säga den vinst/förlust som uppkommer vid försäljning (realisering) av tillgångar, t.ex. aktier, fonder eller fastigheter. Ekonomisk standard har hushållet som inkomstenhet och individen som analysenhet. Det betyder att alla hushållsmedlemmars disponibla inkomster summeras. Därefter justeras hushållets totala disponibla inkomst med hjälp av en ekvivalensskala utifrån hushållets storlek och sammansättning och fördelas lika mellan hushållets medlemmar. Vid publiceringen av inkomstår 2021 infördes en utökad ekvivalensskala, där hänsyn tas till att barn kan dela sitt boende mellan föräldrarna om föräldrarna inte bor tillsammans (s.k. växelvis boende). Den utökade skalan tillämpas fr.o.m. inkomstår 2011. Ytterligare information finns i statistikens kvalitetsdeklaration. Följande skala används i statistiken: Vikt Ensamboende 1,00 Sammanboende par 1,51 Ytterligare vuxen 0,60 Första barnet 0–19 år 0,52 Andra och påföljande barn 0–19 år 0,42 Växelvis boende barn 0–19 år, första barnet 0,38 Växelvis boende barn 0–19 år, andra och påföljande barn 0,28 Exempel: Ett sammanboende par med två barn har en disponibel inkomst på 490 000 kronor. Hushållet har en total konsumtionsvikt på 1,51 + 0,52 + 0,42 = 2,45. Hushållets disponibla inkomst per konsumtionsenhet blir då 490 000 kronor / 2,45 konsumtionsenheter = 200 000 kronor per konsumtionsenhet. Det innebär att hushållet har samma ekonomiska standard som en ensamboende person med en disponibel inkomst på 200 000 kronor. Låg ekonomisk standard
Låg ekonomisk standard avser andelen personer som lever i hushåll vars ekonomiska standard är mindre än 60 procent av medianvärdet för riket. Hög ekonomisk standard
Hög ekonomisk standard avser andelen personer som lever i hushåll vars ekonomiska standard är dubbelt så hög som medianvärdet för riket. De rikstäckande indelningarna DeSO (Demografiska statistikområden) och RegSO (Regionala statistikområden) gäller från 1 januari 2018 respektive 1 juni 2020 och följer läns- och kommungränserna. RegSO har skapats genom att aggregera DeSO. Ytterligare information om DeSO och RegSO finns på SCB:s webbplats.
Mellan 2014 och 2015 sker en förändring i den metod som används för att koppla personer till ett visst DeSO. Före 2015 användes fastighetskoordinater, medan adresskoordinater används 2015 och efterföljande år. Denna förändring innebär att det blir ett mindre tidsseriebrott i statistiken för DeSO respektive RegSO mellan 2014 och 2015. Uppdatering 2021-07-02:
Två RegSO har bytt beteckning. RegSO Dala-Järna med RegSOkod 2021R001 har bytt beteckning till Vansbro västra landsbygd.
RegSO Vansbro västra landsbygd med RegSOkod 2021R003 har bytt beteckning till Dala-Järna.
Uppdateringen gäller fr.o.m 2021-07-02. Statistiken redovisas från och med inkomstår 2011 inklusive löne- och pensionsinkomster från övriga nordiska länder. I samband med publiceringen av inkomstår 2020 reviderades statistik för åren 2011–2019.
Omfattningen av de totala inkomsterna från övriga Norden varierar över tid. För åren 2011–2014 är täckningen sämre än för senare år, vilket till stor del beror på brister i data från Norge. För 2011 saknas i princip inkomster från Norge. För år 2012–2014 är makrobeloppet för Norge ungefär hälften av beloppet för 2015.
Ytterligare information finns i statistikens kvalitetsdeklaration.
För statistik baserad på undersökningen Inkomster och skatter tas, från och med publiceringen av inkomster avseende 2021, hänsyn till att barn till föräldrar som inte lever tillsammans kan dela sitt boende mellan föräldrarna, så kallat växelvis boende. I samband med publiceringen av inkomstår 2021 reviderades statistiken för år 2011–2020. Läs mer om förändringen och hur statistiken påverkas i statistikens kvalitetsdeklaration.