Statistikdatabasen
Förändring av inkomstgrupp, nettoinkomst. Startår/slutår 2000/2005 - 2013/2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

inkomstslag Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

redovisningsgrupp Markera minst ett värde

kön

Totalt 3 Valda

Sök

inkomstgrupp startår Markera minst ett värde

Totalt 11 Valda

Sök

inkomstgrupp slutår Markera minst ett värde

Totalt 11 Valda

Sök

startår/slutår Markera minst ett värde

Totalt 14 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Nettoinkomst
Nettoinkomst är summan av alla skattepliktiga och skattefria inkomster minus skatt och övriga negativa transfereringar. Redovisningen görs både inklusive och exklusive kapitalvinst/kapitalförlust, det vill säga den vinst/förlust som uppkommer vid försäljning (realisering) av tillgångar, t.ex. aktier, fonder eller fastigheter.

Skillnaden mellan nettoinkomst och disponibel inkomst är att den disponibla inkomsten avser hushållets inkomst. Nettoinkomsten visar den enskilda personens inkomst, alltså vad den enskilda personen bidrar med till hushållets disponibla inkomst.
Ålder
Redovisningen av ålder utgår från personernas ålder vid startåret av respektive period.
Inkomstgrupp
Populationen delas in i tio lika stora grupper sorterade efter stigande inkomst. Exempelvis innebär decil 1 att personen tillhör de tio procent av befolkningen med lägst inkomster, och decil 10 innebär att personen tillhör de tio procent med högst inkomster.
Startår respektive slutår avser det första respektive sista året i respektive period. Personerna kan befinna sig i andra decilgrupper under åren mellan startåret och slutåret.
Personer i decil
Personer i decil avser antal och andel personer i respektive inkomstgrupp vid respektive periods startår och slutår. För respektive periods hela population är per definition 10 procent av populationen i respektive decil. Fördelningen kommer dock att ändras vid redovisning efter delgrupper.
Immobility Mean (IM)
Immobility Mean (IM) definieras som andelen personer (%) som återfinns i samma inkomstgrupp vid periodens startår respektive slutår. Det innebär att IM kommer att vara 100 om ingen rörlighet förekommer (dvs. alla personer befinner sig i samma inkomstgrupp vid periodens start och dess slut), och IM kommer att anta värdet 0 under förutsättning att alla personer har bytt inkomstgrupp under aktuell period.
Födelseregion Födelseland är grupperat till världsdelar eller dylikt i redovisningen. Grupperingen utgår från gällande indelning under statistikens senast aktuella år. Europa exkl. EU28 och Norden inkluderar personer födda i Sovjetunionen. I Nordamerika ingår även Mellanamerika och i Oceanien ingår bland annat Australien och Nya Zeeland.
Utbildningsnivå
Nivåklassificeringen är gjord enligt Svensk Utbildningsnomenklatur (SUN).
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-04-23
Kontakt
Johan Lindberg, SCB
+46 010-479 60 64
johan.lindberg@scb.se

Hans Heggemann, SCB
+46 010-479 68 10
hans.heggemann@scb.se

Enhet
Antal personer:
antal personer
Andel personer:
procent
Referenstid
Antal personer:
Redovisningsperiod
Andel personer:
Redovisningsperiod
Datatyp
Antal personer:
Stock
Andel personer:
Stock
Kalenderkorrigerad
Antal personer:
Nej
Andel personer:
Nej
Säsongsrensad
Antal personer:
Nej
Andel personer:
Nej
Skapad datum
2020-11-23
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000001GR