Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Förändring av inkomstgrupp efter födelseregion, disponibel inkomst per k.e. Startår/slutår 2011/2012 - 2019/2020

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Johan Lindberg, SCB
+46 010-479 60 64
Inkomststatistik, SCB
+46 .
Peter Gärdqvist, SCB
+46 010-479 67 85
Ja
2022-03-24
Antal personer:
antal personer
Andel personer:
procent
Antal personer:
Redovisningsperiod
Andel personer:
Accounting period
Antal personer:
Stock
Andel personer:
Stock
Antal personer:
Nej
Andel personer:
Nej
Antal personer:
Nej
Andel personer:
Nej
SCB
000000MP
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanstartår i decil 1 , startår i decil 2 , startår i decil 3 ,

Valda 0 Totalt 11

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanslutår i decil 1 , slutår i decil 2 , slutår i decil 3 ,

Valda 0 Totalt 11

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listansamtliga 20- år , födda i Sverige , utrikes födda totalt ,

Valda 0 Totalt 14

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2011/2012 , 2011/2013 , 2011/2014 ,

Valda 1 Totalt 45

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Inkomstgrupp
Populationen delas in i tio lika stora grupper sorterade efter stigande inkomst. Exempelvis innebär decil 1 att personen tillhör de tio procent av befolkningen med lägst inkomster, och decil 10 innebär att personen tillhör de tio procent med högst inkomster.
Startår respektive slutår avser det första respektive sista året i respektive period. Personerna kan befinna sig i andra decilgrupper under åren mellan startåret och slutåret.
Personer i decil
Personer i decil avser antal och andel personer i respektive inkomstgrupp vid respektive periods startår och slutår. För respektive periods hela population är per definition 10 procent av populationen i respektive decil. Fördelningen kommer dock att ändras vid redovisning efter delgrupper.
Immobility Mean (IM)
Immobility Mean (IM) definieras som andelen personer (%) som återfinns i samma inkomstgrupp vid periodens startår respektive slutår. Det innebär att IM kommer att vara 100 om ingen rörlighet förekommer (dvs. alla personer befinner sig i samma inkomstgrupp vid periodens start och dess slut), och IM kommer att anta värdet 0 under förutsättning att alla personer har bytt inkomstgrupp under aktuell period.
Disponibel inkomst per k.e.
Disponibel inkomst är summan av alla skattepliktiga och skattefria inkomster minus skatt och övriga negativa transfereringar och avser hushållets disponibla inkomst. Redovisningen görs både inklusive och exklusive kapitalvinst/kapitalförlust, det vill säga den vinst/förlust som uppkommer vid försäljning (realisering) av tillgångar, t.ex. aktier, fonder eller fastigheter.

Inkomsten är ekvivalerad, vilket innebär att hushållets disponibla inkomst justeras för hushållets försörjningsbörda med hjälp av ett viktsystem. Redovisningen avser disponibel inkomst per k.e. för personer.
Födelseregion Födelseland är grupperat till världsdelar eller dylikt i redovisningen. Grupperingen utgår från gällande indelning under statistikens senast aktuella år. Europa exkl. EU28 och Norden inkluderar personer födda i Sovjetunionen. I Nordamerika ingår även Mellanamerika och i Oceanien ingår bland annat Australien och Nya Zeeland. Statistiken redovisas från och med inkomstår 2011 inklusive löne- och pensionsinkomster från övriga nordiska länder. I samband med publiceringen av inkomstår 2020 reviderades statistik för åren 2011–2019.
Omfattningen av de totala inkomsterna från övriga Norden varierar över tid. För åren 2011–2014 är täckningen sämre än för senare år, vilket till stor del beror på brister i data från Norge. För 2011 saknas i princip inkomster från Norge. För år 2012–2014 är makrobeloppet för Norge ungefär hälften av beloppet för 2015.
Ytterligare information finns i statistikens kvalitetsdeklaration.