Statistikdatabasen
Förändring av inkomstgrupp efter födelseregion, disponibel inkomst per k.e. Startår/slutår 2011/2012 - 2017/2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

inkomstslag Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

inkomstgrupp startår Markera minst ett värde

Totalt 11 Valda

Sök

inkomstgrupp slutår Markera minst ett värde

Totalt 11 Valda

Sök

födelseregion Markera minst ett värde

Totalt 14 Valda

Sök

startår/slutår Markera minst ett värde

Totalt 28 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Inkomstgrupp
Populationen delas in i tio lika stora grupper sorterade efter stigande inkomst. Exempelvis innebär decil 1 att personen tillhör de tio procent av befolkningen med lägst inkomster, och decil 10 innebär att personen tillhör de tio procent med högst inkomster.
Startår respektive slutår avser det första respektive sista året i respektive period. Personerna kan befinna sig i andra decilgrupper under åren mellan startåret och slutåret.
Personer i decil
Personer i decil avser antal och andel personer i respektive inkomstgrupp vid respektive periods startår och slutår. För respektive periods hela population är per definition 10 procent av populationen i respektive decil. Fördelningen kommer dock att ändras vid redovisning efter delgrupper.
Immobility Mean (IM)
Immobility Mean (IM) definieras som andelen personer (%) som återfinns i samma inkomstgrupp vid periodens startår respektive slutår. Det innebär att IM kommer att vara 100 om ingen rörlighet förekommer (dvs. alla personer befinner sig i samma inkomstgrupp vid periodens start och dess slut), och IM kommer att anta värdet 0 under förutsättning att alla personer har bytt inkomstgrupp under aktuell period.
Disponibel inkomst per k.e.
Disponibel inkomst är summan av alla skattepliktiga och skattefria inkomster minus skatt och övriga negativa transfereringar och avser hushållets disponibla inkomst. Redovisningen görs både inklusive och exklusive kapitalvinst/kapitalförlust, det vill säga den vinst/förlust som uppkommer vid försäljning (realisering) av tillgångar, t.ex. aktier, fonder eller fastigheter.

Inkomsten är ekvivalerad, vilket innebär att hushållets disponibla inkomst justeras för hushållets försörjningsbörda med hjälp av ett viktsystem. Redovisningen avser disponibel inkomst per k.e. för personer.
Födelseregion Födelseland är grupperat till världsdelar eller dylikt i redovisningen. Grupperingen utgår från gällande indelning under statistikens senast aktuella år. Europa exkl. EU28 och Norden inkluderar personer födda i Sovjetunionen. I Nordamerika ingår även Mellanamerika och i Oceanien ingår bland annat Australien och Nya Zeeland.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-04-23
Kontakt
Johan Lindberg, SCB
+46 010-479 60 64
johan.lindberg@scb.se

Hans Heggemann, SCB
+46 010-479 68 10
hans.heggemann@scb.se

Enhet
Antal personer:
antal personer
Andel personer:
procent
Referenstid
Antal personer:
Redovisningsperiod
Andel personer:
Accounting period
Datatyp
Antal personer:
Stock
Andel personer:
Stock
Kalenderkorrigerad
Antal personer:
Nej
Andel personer:
Nej
Säsongsrensad
Antal personer:
Nej
Andel personer:
Nej
Skapad datum
2020-11-23
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000000MP